AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ
Kabul Tarihi :Y.K./03.01.2014/2014-6 (Gen.Sek.Sun.)   
 
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (AHM)   
I. BÖLÜM KURULUŞ, AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM VE TANIMLAR  
KURULUŞ Madde 1: Türkiye Barolar Birliği bünyesinde, bu Yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyetlerde bulunmak üzere, “TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKAT HAKLARI MERKEZİ” kurulmuştur.   
AMAÇ Madde 2: Bu Yönerge ile Türkiye Barolar Birliği bünyesinde kurulan  “Avukat Hakları Merkezi” nin kuruluşu, örgütlenmesi, görev, yetki, çalışma usul ve esasları düzenlenmektedir.  
DAYANAK Madde 3: Bu Yönerge 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 110 ncu maddesi, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına dayanılarak hazırlanmıştır.  
KAPSAM Madde 4: Bu Yönerge; a) Merkez bünyesinde yer alan birimlerin kuruluşu, çalışma şekilleri ile görev ve yetki alanlarını, b) Merkez bünyesinde yer alan birimlerin kendi aralarında ve Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu ile olan ilişkilerini,  Düzenler ve usullerini belirler.  
TANIMLAR Madde 5: Bu Yönergede geçen; Birlik: Türkiye Barolar Birliğini (TBB),  Merkez: Türkiye Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezini (AHM), Baro:  Mevcut baroların her birini, 
Baro Avukat Hakları Merkezi(BAHM):  Barolarda kurulu Avukat Hakları Merkezlerini, Başkan: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından belirlediği Merkez Başkanını, Başkan Yardımcısı:  Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkanı temsil eden kişiyi, Genel Sekreter: Merkezin sekretarya hizmetlerini yürüten kişiyi, Sayman: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından Merkeze tahsis edilecek bütçenin kaydını tutan, belgelendiren kişiyi, Yürütme Kurulu: Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek; bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman, iki alt kurul başkanı ile beş üyeden oluşan onbir kişilik kurulu, (Değişiklik Y.K./27.06.2014/2014-3083) Danışma Kurulu: Avukatlık hukuku alanında çalışmalarıyla tanınan akademisyenler ile avukatlık hukuku alanında çalışmalarıyla öne çıkan meslek üstatları arasından, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından seçilecek 30 kişiden oluşan kurulu, Alt Kurul: Yürütme Kuruluna bağlı olarak oluşturulan iki alt kuruldan her birini, Tanımlar.  
II.  BÖLÜM MERKEZİN AMAÇ VE GÖREVLERİ  
MERKEZİN AMAÇLARI Madde 6: a-  Ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde; avukatların hak ve yetkilerini tam olarak kullanabilmelerini sağlayacak, avukatların yargılamadaki etkinliklerini arttıracak çalışmalar yapmak, b-  Avukatlık mesleğini geliştirecek, saygınlığını ve itibarını koruyacak faaliyetlerde bulunmak, c-  Mesleki faaliyetleri ve kimlikleri nedeniyle uğradıkları saldırı ve hak ihlallerinde avukatların yanında olmak ve kendilerine etkin destek sağlamak, d-  Baroların Avukat Hakları Merkezleri (BAHM)  arasında yardımlaşma, eşgüdüm ve işbirliği sağlamak.  
MERKEZİN GÖREVLERİ Madde 7: Merkez, altıncı maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir. a- Mesleğin geliştirilmesi, saygınlık ve itibarının arttırılması için bilimsel toplantı, panel, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek, 
b- Ceza yargılaması, hukuk yargılaması, idari yargılama süreçlerinde veya görev yaptıkları diğer alanlarda, avukatların karşılaştıkları sorunları saptamak üzere veri toplamak, araştırma yapmak, ortaya çıkan sonuçları değerlendirerek, mevzuat ve uygulamaların değiştirilmesi için öneri ve projeler hazırlamak, c- Avukatların çalışma ve iş alanlarının genişletilmesi, mali yükümlülüklerinin azaltılması ve sosyal güvencelerinin geliştirilmesi için çalışma ve araştırmalar yapmak, çözüm önerileri geliştirmek, d- Avukatların hak ve hukuku ile ilgili konularda ve yargı sisteminin sorunlarıyla ilgili olarak diğer hukuk kurumları ve yargı mercileri ile temaslarda bulunmak, işbirliği alanları oluşturmak, ortak çalışmalar yapmak, e- Avukatlık hukuku ile ilgili olarak uluslararası alandaki gelişmeleri ve uygulamaları izlemek, avukatlık hukuku ve avukat haklarının gelişmesinde mukayeseli hukuk incelemeleri yapmak, başka ülke baroları ile işbirliği yapmak, f- Avukatlık imajının iyileştirilmesi çalışmaları yapmak, g- Baroların Avukat Hakları Merkezlerinden elde edilen bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, ortaya çıkacak sonuçları değerlendirmek, Barolar arasında ortak eylem biçimleri geliştirmek, uygulamak,  h- Yargılanan ve tutuklanan avukatların sorunlarıyla ilgilenmek,  i- Avukatların mesleki çalışmalarını kolaylaştırıcı, bilgi ve görgülerini arttırıcı çalışmalar yapmak, uygulamalar geliştirmek, bu çerçevede bilgi bankası oluşturmak ve sanal ofis uygulamaları geliştirmek,  j- Tüm bu konularda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.  
III.  BÖLÜM MERKEZİN YAPILANMASI  
YÜRÜTME KURULU OLUŞUMU VE TOPLANMASI Madde 8:  Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca atanan bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman ve iki alt kurul başkanı ile üç üyeden oluşur. Yürütme Kurulu, Başkanın çağrısıyla ayda en az bir kez toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Toplantının yapılacağı yer, gün, saat ve gündem, Genel Sekreter tarafından duyurulur. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün tutulur.   
GÖREVLERİ Madde 9:  a-   Merkez’ in amaç ve görevlerine giren çalışma konularını belirlemek,  b-    Baroların avukat haklarıyla ilgili merkez ve komisyonların çalışmalarını izlemek, bilgi toplamak, 
c- Yıllık faaliyet takvimini ve uygulanacak program ve projeleri belirlemek, dönem sonunda yıllık çalışma raporu hazırlayarak TBB Yönetim Kuruluna sunmak, d-    Merkeze gelen talepleri değerlendirmek,  e-    TBB internet sitesinde, Merkez için alan oluşturulmasını ve düzenlenmesini sağlamak, f-     Elektronik ortamda tutulacak veri tabanında arşivleme ve raporlama faaliyetlerini yürütmek,  
BAŞKAN GÖREV VE YETKİLERİ Madde 10: a-   Merkezi temsil etmek, b-   Yürütme Kuruluna ve gerektiğinde alt kurullara başkanlık etmek, c-   Yönerge ile belirlenen amaçların gerçekleşmesi için Yürütme Kurulu tarafından hazırlanan etkinlik, proje, çalışma programlarını hazırlamak ve yürütmek, d-  Merkezin faaliyetlerini dikkate alarak bütçesini hazırlamak, e- Merkez organlarını toplantıya çağırmak.  
BAŞKAN YARDIMCISI Madde 11: a- Başkanın yokluğunda Yürütme Kuruluna başkanlık etmek, b- Verilen diğer görevleri yerine getirmek.  
GENEL SEKRETER Madde 12: Genel Sekreter, Yürütme Kurulu Üyeleri arasından atanır. Yürütme Kurulunun yazım işlemlerini yerine getirir, Yürütme Kurulu karar defterini tutar, toplantı tutanaklarını düzenler.   Toplantıların organizasyonu Genel Sekreter tarafından gerçekleştirilir.   
SAYMAN Madde 13: Yürütme Kurulu üyeleri arasından atanır. Merkeze tahsis edilen bütçenin kaydını tutar, harcama belgelerini ilgili birimlere teslim eder. Altı aylık dönemler halinde gelir ve gider tablosu hazırlayıp Başkana sunar.   
KURULLAR ve GÖREVLERİ A) AVUKAT HAKLARI KURULU Madde 14: Kurul; bir kurul başkanı ve sekiz üye olmak üzere dokuz kişiden oluşur.  
GÖREVLERİ Madde 15:  a- Baroların Avukat Hakları Merkezlerinin uygulayabileceği ortak eylem tarzları belirlemek, 
b-       Avukatların kimliklerinden ve meslek faaliyetlerinden dolayı uğradığı saldırılar ve hak ihlallerinde, ilgili baro ile işbirliği içerisinde avukatlara destek olmak, yardımlarda bulunmak,  c-   Baroların Avukat Hakları Merkezlerinden elde edilen bilgi ve verileri toplamak, tasnif etmek, arşivlemek, ortaya çıkacak sonuçları değerlendirmek; avukatlar hakkında verilen yargı kararlarını toplamak, değerlendirmek, gizliliği ihlal etmemek koşulu ile tüm meslektaşların yararlanmasına açmak, d-      Avukatlık imajının iyileştirilmesi çalışmaları yapmak, e- Yargılanan ve tutuklanan avukatların sorunlarıyla ilgilenmek,  f- Baroların AHM faaliyetleri hakkında periyodik rapor hazırlamak, g- Başkan tarafından verilecek 7. maddede sayılan diğer görevleri yerine getirmek.   B) MESLEK HAKLARINI GELİŞTİRME KURULU Madde 16: Kurul; Bir kurul başkanı ve sekiz üye olmak üzere dokuz kişiden oluşur.  
GÖREVLERİ Madde 17:  a- Mesleğin geliştirilmesi, saygınlık ve itibarının arttırılması için bilimsel toplantı, panel, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlemek, b- Ceza yargılaması, hukuk yargılaması, idari yargılama sırasında ve diğer alanlarda, görevlerini yaparken avukatların karşılaştıkları, mevzuattan ve uygulamadan kaynaklanan sorunları saptamak üzere veri toplamak, istatistiki çalışmalar yapmak ve ortaya çıkan sonuçları değerlendirmek, mevzuat ve uygulamaların değiştirilmesi için öneri ve projeler hazırlamak ve çözüm önerileri geliştirmek, c- Avukatların çalışma ve iş alanlarının genişletilmesi, mali yükümlülüklerinin azaltılması ve sosyal güvencelerinin geliştirilmesi için çalışma ve araştırmalar yapmak,  d- Avukatların hak ve hukuku ile ilgili konularda ve yargı sisteminin sorunlarıyla ilgili olarak diğer hukuk kurumları ve yargı mercileri ile temaslarda bulunmak, işbirliği alanları oluşturmak, ortak çalışmalar yapmak, e- Avukatlık hukuku ile ilgili olarak uluslararası alandaki gelişmeleri ve uygulamaları izlemek, avukatlık hukuku ve avukat haklarının gelişmesinde mukayeseli hukuk incelemeleri yapmak, başka ülke baroları ile işbirliği yapmak, f- Avukatların mesleki çalışmalarını kolaylaştırıcı, bilgi ve görgülerini arttırıcı çalışmalar yapmak, uygulamalar geliştirmek, bu çerçevede bilgi bankası oluşturmak ve sanal ofis uygulamaları geliştirmek,  g- Başkan tarafından verilecek 7. maddede sayılan diğer görevleri yerine getirmek.  
C) DANIŞMA KURULU Madde 18: Avukatlık hukuku alanında çalışma ve etkinlikleri ile tanınan akademisyen ve meslek üstatları arasından Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunca belirlenen 30 kişiden 
oluşur. Danışma Kurulunun görev süresi atamayı yapan Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun çalışma süresi ile sınırlıdır.  Danışma Kurulu, Başkan tarafından topluca veya gruplar halinde toplantıya çağrılabilir.   
GÖREVİ Madde 19:  Merkezin çalışma ve etkinlikleri konusunda görüş bildirmek, önerilerde bulunmak, gerektiğinde bu etkinlik ve çalışmalara katılmak, Başkan tarafından talep edilecek konularda rapor hazırlamak  
IV.  BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER MERKEZİN GİDERLERİ Madde 20: Merkezin amacını ve bu Yönergede belirlenen görevlerini yerine getirmeye yönelik her türlü giderler Türkiye Barolar Birliği bütçesinden karşılanır ve gerekli personel ve yer tahsisi yapılır.  
V.  BÖLÜM SON HÜKÜMLER Madde 21:  Avukat Hakları Merkezi Kurullarında görev alanlardan, mazeretsiz olarak üst üste iki toplantıya katılmayanlar istifa etmiş kabul edilirler. Bu şekilde boşalan üyeliklere Başkanın önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye atanır. (Ek Madde_Y.K./27.02.2014/2014-1114) Madde 22:  Avukat Haklar Merkezi üye ve çalışanları, kendisine yansıyan sorunlarda gizlilik kurallarına dikkat eder.  
YÜRÜRLÜK: Madde 23: Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110 maddesi gereğince, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun …/01/2014 tarihli kararı ile kabul edilerek aynı tarihten geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.  
Madde 24: Bu Yönerge Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.