SYDF YÖNERGESİ
  
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO : 5 MUNZAM EMEKLİLİK YARDIMI   
 
Madde 1- Bu yönergenin amacı; 19/3/1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu'nun amaçları doğrultusunda, avukatlar arasındaki dayanışmayı teşvik etmek, avukatların ilerleyen yaşlarında yaşam koşullarını kolaylaştırmak ve meslek kuruluşlarının maddi- manevi desteğini mesleklerinin her döneminde hissetmelerini sağlamak amacıyla, gerekli koşulları taşıyan avukatlara yapılacak “Munzam Emeklilik Yardımı”na ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.   
Madde 2- Bu yönerge Avukatlık Yasası 27/A. maddesi ile Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği’nin 17. maddesine dayanılarak, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.  
Madde 3- “Munzam Emeklilik Yardımı”nın bütçesi, aşağıda sayılan kaynaklardan oluşur:   
a) Her mali yıl için Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu pul satış bütçesinin %40’ı,  b) 1136 sayılı Kanun’un, “Birlik Genel Kurulu’nun Görevleri”ni düzenleyen 117.maddesinin, “kesenek miktarının tespiti” ne ilişkin 8. bendi doğrultusunda; Birlik kesenek miktarının ½’si,  c) Sosyal Yardımlar Bütçe Bakiyesinin %50’si,  d) Munzam Emeklilik Hesabında oluşacak faiz gelirleri,  e) Her mali yıl başında tahakkuk eden ilk “Munzam Emeklilik Yardımı”nın ½’si,  f) Bağışlar.   
Madde 4- TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından “Munzam Emeklilik Yardımı” bağlanabilmesi için; altmış dokuz yaşını doldurmuş olmak, barokart sahibi olmak, başvuru sırasında baroya kayıtlı olmak, baroya kayıtlı şekilde, fiilen toplam en az yirmi yıl süreyle avukatlık faaliyetinde bulunmuş ve barosuna karşı yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak ve TBB tarafından istenecek bilgi ve belgeleri ibraz etmek gereklidir.   
Avukatın barodan kaydının kendi isteğiyle veya başka bir nedenle silinmiş olması halinde; munzam emeklilik yardımından yararlanabilmesi için, yukarıdaki fıkrada sayılan şartları taşıması kaydıyla, barodan kaydının silindiği tarih ile yeniden kaydolduğu tarih arasında geçen süre kadar baro kaydının kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerekir. Şu kadar ki bu bekleme süresi bir yıldan az, beş yıldan fazla olamaz.   
Fon varlığı ve aktüeryal değerlendirme sonucuna bağlı olarak emeklilik yaşı, kademeli olarak aşağı çekilebilir. Altmış dört yaşın altında “Munzam Emeklilik Yardımı” ödenmez.   
Madde 5-  a) Avukatlık faaliyetine son vermiş ancak barosuna üyeliği devam eden avukatlar, TBB Yönetim Kurulu tarafından aktüeryal ilkeler göz önünde bulundurularak belirlenen “Munzam Emeklilik Yardımı”nın tamamından yararlanır.  b) Avukatlık faaliyeti ve barosuna üyeliği devam eden avukat, yukarıda tanımlanan “Munzam Emeklilik Yardımı”nın %70’inden yararlanır.   
  
Madde 6- “Munzam Emeklilik Yardımı”ndan yararlanma koşullarını taşıyan avukat, buna dair belgelerle birlikte kayıtlı olduğu baroya başvurur. Baro, avukata ilişkin bilgi ve belgeleri ön incelemesini yaptıktan sonra dosya halinde TBB’ne teslim eder. Teslim tarihini müteakip TBB Yönetim Kurulu, gerekli koşulları taşıyan avukata 1 ay içinde “Munzam Emeklilik Yardımı”nın bağlanmasına karar verir.   
Madde 7- Başvuru dosyası, SYDF Danışma Kurulunca hazırlanan raporla birlikte TBB Yönetim Kurulu’nun kendi üyeleri arasından görevlendireceği üç kişiden oluşan “komisyon”a sevk edilir. Komisyonun, başvuru sahibi avukatın “Munzam Emeklilik Yardımı”nı hak ettiğini tespit etmesi halinde, başvuru TBB Yönetim Kurulu gündemine sunulur. Başvuru sahibi, TBB Yönetim Kurulu’nun kabul kararı ile “Munzam Emeklilik Yardımı”na hak kazanır.   
Hak kazanan üyelerin, “Munzam Emeklilik Yardımı”na ilişkin ödemeleri, TBB Yönetim Kurulu kararını izleyen süreçteki ilk üç aylık ödemelerin yapılacağı tarihten başlamak üzere üçer aylık dönemler halinde, yasal kesintiler düşüldükten sonra peşin olarak yapılır. TBB Yönetim Kurulu’nun “Munzam Emeklilik Yardımı” onay kararının tarihi ile ilk ödeme tarihi arasında geçen süre için bir ödeme yapılmaz.   
Madde 8- “Munzam Emeklilik Yardımı”nın miktarı, fonun varlıklarının ve yükümlülüklerinin aktüeryal değerlendirme sonuçlarına göre, TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Danışma Kurulu’nun önerisi ve TBB Yönetim Kurulu kararı ile her yıl belirlenir. Alınan karar, mali yıl başından itibaren ileriye dönük olarak uygulanır.   
Madde 9- “Munzam Emeklilik Yardımı,” avukatın kendisine bağlanır. Avukatın mirasçılarına “Munzam Emeklilik Yardımı” yapılmaz.   
Madde 10- Baro levhasından silinme veya ölüm halinde, “Munzam Emeklilik Yardımı”ndan yararlanma hakkı sona erer. TBB silinme ve ölüm halini elektronik ortamda takip eder, barosunun veya mirasçılarının bilgi vermesini beklemez.  
Madde 11- Barolar tarafından ödenmesi gereken kesenek tutarlarının ödenmemesi halinde, ödenmeyen tutar, TBB tarafından mevzuata göre barolara yapılan ödemelerden mahsup edilir.   
Madde 12- Bu yönerge, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabulü ile yürürlüğe girer.   
Madde 13- Bu yönergenin hükümleri, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.