AVUKATLIK KANUNU
Tarih: 23.11.2016 | Okunma Sayısı: 4754

 

6207 SAYILI

AVUKATLAR

YARDIMLAŞMA

KANUNU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanun Numarası: 6207; Kabul Tarihi: 21/12/1953;

RG: 29/12/1953-8595; Düstur: Tertip 3, Cilt 35, Sayfa 222.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVUKATLAR YARDIMLAŞMA KANUNU[1]

 

 

 

 

Madde 1. (Değişik: 19/3/1969-1136/193 m.)

Her baro merkezinde Baro Genel Kurulu kararıyla (Avukatlar Yardımlaşma Sandığı) kurulabilir.

Sandığa üye olmak isteğe bağlıdır.

Sandıkların kurulmasından amaç, yardıma muhtaç oldukları Baro Yönetim Kurullarınca kabul edilen veya yönetmeliklerde gösterilecek süre ile üye olup da ihtiyarlığı, hastalığı yahut maluliyeti gibi sebepler yüzünden fiilen çalışamayacak hale gelerek barolarla ilgisini kesen avukatlar ile avukatlık yapmakta iken ölenlerin daha evvelden gösterecekleri kimselere, göstermedikleri takdirde yönetmeliklerde gösterilecek mirasçılarına tespit olunacak şekil ve miktarda yardımları sağlamak ve düzenlemektir.

Sandıkların idareleri ile çalışma tarzları ve 2 nci maddenin giderlere ait (a) fıkrasında yazılı istihkak şartları, oranları, miktarları ve 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri ile 4 üncü maddenin ikinci fıkrasında yazılı duhuliye, aidat ve katılma paylarını ödemeyenler hakkında uygulanacak esaslar Baro Yönetim Kurulları tarafından hazırlanıp, genel kurullarca kabul edilen yönetmeliklerde gösterilir.

Sandıkların idare ve temsili Baro Yönetim Kurullarına aittir.

 

Madde 2. Sandıkların varidatı şunlardır:

a. 3. maddede yazılı yardımlaşma pulları hasılatı;

b. Sandık azalarından bir defaya mahsus olmak üzere alınacak duhuliyeler;

c. Sandık azalarından alınacak aylık aidat;

d. Bağışlar;

e. Diğer varidat.

Sandıkların masrafları şunlardır:

a. 1 inci maddenin üçüncü fıkrasında gösterilen istihkak şartları, nispetleri, miktarları talimatnamelerde tespit edilecek olan yardım ve tahsisler;

b. İdare masrafları;

c. 1 inci maddenin üçüncü fıkrası haricinde kalan ve yardımlaşma gayesine uygun fevkalade masraflar.

Sandıkların varidat ve masrafları ile bütün muameleleri her türlü vergi ve resimlerden muaftır.

 

Madde 3. Yardımlaşma pulları; avukatların, Avukatlık Kanununun 23 üncü maddesinde yazılı faaliyetleri yaparlarken tanzim veya ibraz edecekleri yahut verecekleri bilumum evraka yapıştırılır. Ancak; yardım pulu yapıştırılmamış veya eksik yapıştırılmış evrak kabul edilirse de noksanları ikmal ettirilir.

Avukatlar, pulların bedellerini kendileri öderler. Hiç bir suretle müvekkillerinden alamazlar.

Pullar (20) kuruştan az ve (100) kuruştan fazla olamaz.

Pullar Maliye Vekaleti’nce hazırlanarak maliyet bedelleri ile barolara verilir.

Hangi evraka kaç kuruşluk pul yapıştırılacağı talimatnamelerde gösterilir.

 

Madde 4. (Değişik: 19/3/1969-1136/193. m.)

Yardımlaşma Sandığına üye olmayan avukatlarla, adli müzaherete nail olan kimselerin vekaletini alan avukatlar 3. madde hükmünden ayrıktırlar.

Yardımlaşma Sandığına üye olan avukatlar 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde gösterilen duhuliye ve aidattan başka, yönetmeliklerde tespit edilecek maktu aylık katılma payı da verirler.

 

Madde 5. (Değişik: 19/3/1969-1136/193 m.)

Pul bedelini müvekkilinden aldığı sabit olan veya 3 üncü maddenin birinci fıkrası hükmüne aykırı olarak merciince uygun bir mehil tayini suretiyle yapılan ihtara rağmen pul yükümlülüğünü yerine getirmeyen veya tamamlamayan avukattan Baro Disiplin Kurulu kararı ile ilk defasında (50) ve her tekerrüründe (100) lira para cezası alınır ve Avukatlık Kanununun 162 nci maddesi gereğince tahsil edilerek Sandığa gelir kaydolunur.

 

Madde 6. 3499 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 7 nci babında yazılı meslek sigortasına müteallik hükümler ilga edilmiştir.

 

Madde 7. Bu kanun neşri tarihinden itibaren muteberdir.

 

Madde 8. Bu Kanun hükümlerini icraya adalet vekili memurdur.

 [1]    Avukatlık Kanunu geçici madde 6’ya bkz.

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

25.07.2024
AV. FATMA KALSEN
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.