ASGARİ ÜCRET
Tarih: 23.11.2016 | Okunma Sayısı: 5229
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
Türkiye Barolar Birliği
Tarife, 21 Aralık 2015 Tarihli ve 29569 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
2015 - 2016
Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ
7
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER
Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı ta- rafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdi- rinde, Avukatlık Kanunu ve işbu Tarife hükümleri uygulanır. (2)Taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sa- yılması halinde; mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden işbu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez. İşbu Tarife 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası doğrultusunda gerçekleştirilecek olan akdi avukatlık ücreti belirlenme- sinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alı- nır. Diğer hususlar Avukatlık Kanunundaki hükümlere tabidir. (3)İşbu Tarife hükümleri altında kararlaştırılan akdi avukat- lık ücretleri, Tarife hükümleri üzerinden yapılmış olarak kabul edilir.
8
Avukatlık ücretinin kapsadığı işler MADDE 2 – (1) Bu Tarifede yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemler ücreti karşılığıdır. Avukat tarafından takip edilen dava veya işle il- gili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemler ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin ret veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez. (2)Buna karşılık, icra takipleriyle, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştayda temyizen ve bölge idare ve bölge adliye mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşma- ları ayrı ücreti gerektirir.
Avukatlık ücretinin aidiyeti, sınırları ve ortak veya değişik sebeple davanın reddinde davalıların avukatlık ücreti MADDE 3 – (1) Yargı yerlerince avukata ait olmak üzere karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, ekli Tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belir- lenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi, niteliği ve davanın süresi göz önünde tutulur. (2)Müteselsil sorumluluk da dahil olmak üzere, birden fazla da valı aleyhine açılan davanın reddinde, ret sebebi ortak olan davalılar vekili lehine tek, ret sebebi ayrı olan dava- lılar vekili lehine ise her ret sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur.
Birden çok avukat ile temsil MADDE 4 – (1) Aynı hukuki yardımın birden çok avukat tarafından yapılması durumunda, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden fazlası yükletilemez.
9
Ücretin tümünü hak etme MADDE 5 – (1) Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibini kabul eden avukat, Tarife hükümleri ile belirlenen ücretin tamamına hak kazanır. (2) Gerek kısmi dava gerekse belirsiz alacak ve tespit dava- sında mahkemece dava değerinin belirlenmesinden son- ra davacı davasını belirlenmiş değere göre takip etmese dahi, yasal avukatlık ücreti, belirlenmiş dava değerine göre hesaplanır.
Davanın konusuz kalması, feragat, kabul ve sulhte ücret MADDE 6 – (1) Anlaşmazlık, davanın konusuz kalması, feragat, kabul, sulh veya herhangi bir nedenle; ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar giderilirse, Tarife hüküm- leriyle belirlenen ücretlerin yarısına, ön inceleme tutanağı imzalandıktan sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Bu madde yargı mercileri tarafından hesaplanan akdi avukatlık ücreti sözleşmelerinde uygulanmaz.
Görevsizlik, yetkisizlik, dava ön şartlarının yokluğu veya husumet nedeniyle davanın reddinde, davanın nakli ve açılmamış sayılmasında ücret MADDE 7 – (1) Görevsizlik veya yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına ön inceleme tutanağı imzalanıncaya kadar karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, ön ince- leme tutanağı imzalandıktan sonra karar verilmesi durumun- da tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.
10
(2) Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölü- münde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur. (3) Kanunlar gereği gönderme, yeni mahkemeler kurulması, iş bölümü itirazı nedeniyle verilen tüm gönderme kararla- rı nedeniyle görevsizlik, gönderme veya yetkisizlik kararı verilmesi durumunda avukatlık ücretine hükmedilmez.
Karşılık davada, davaların birleştirilmesinde ve ayrılmasında ücret MADDE 8 – (1) Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması, başka bir davanın bu davayla birleştirilmesi veya davaların ayrılması durumunda, her dava için ayrı ücrete hükmolunur.
Nafaka, kira tespiti ve tahliye davalarında ücret MADDE 9 – (1) Tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı, kira tespiti ve nafaka davalarında tespit olunan kira bedeli farkının veya hükmolunan nafakanın bir yıllık tutarı üzerinden Tarifenin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak miktarın tamamı, avukatlık ücreti olarak hükmolunur. Bu miktarlar, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde dava- nın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücret- ten az olamaz. (2) Nafaka davalarında reddedilen kısım için avukatlık ücretine hükmedilemez.
11
Manevi tazminat davalarında ücret MADDE 10 – (1) Manevi tazminat davalarında avukat- lık ücreti, hüküm altına alınan miktar üzerinden Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (2) Davanın kısmen reddi durumunda, karşı taraf vekili ya- rarına Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek üc- ret, davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçemez. (3) Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık üc- reti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hük- molunur. (4)Manevi tazminat davasının, maddi tazminat veya parayla değerlendirilmesi mümkün diğer taleplerle birlikte açıl- ması durumunda; manevi tazminat açısından avukatlık ücreti ayrı bir kalem olarak hükmedilir.
İcra ve iflas müdürlükleri ile icra mahkemelerinde ücret MADDE 11 – (1) İcra ve İflas Müdürlüklerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya ka- dar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, bu Tarife- nin üçüncü kısmına göre belirlenir. Şu kadar ki takip miktarı 2.500,00 TL’ye kadar olan icra takiplerinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde, icra dairelerin- deki takipler için öngörülen maktu ücrettir. Ancak, bu ücret asıl alacağı geçemez. (2) Aciz belgesi alınması, takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Bu durumda avukata tam ücret ödenir. (3) İcra mahkemelerinde duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki bu üc- ret, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün iki ve üç
12
sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez. Ancak icra mahkemelerinde açılan is- tihkak davalarında, üçüncü kısım gereğince hesaplanacak avukatlık ücretine hükmolunur. (4) İcra ve iflas müdürlüklerinin yaptığı işlemler nedeniyle icra mahkemesine yapılan şikayetlerde, hukuka aykırılı- ğın icra ve iflas memurunun hatasından kaynaklanması nedeniyle verilecek şikayetin kabulü kararlarında, Hazi- ne aleyhine maktu ücrete hükmolunur. (5) Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. Maktu ücreti gerektiren işlerde de bu hüküm uygulanır. (6) Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde Tarifenin ikinci kısmı- nın ikinci bölümünde belirtilen maktu ücrete hükmedilir. Borçlu ödeme süresi içerisinde borcunu öderse Tarifeye göre belirlenecek ücretin dörtte üçü takdir edilir. (7) Çocukla şahsi münasebetlerin düzenlenmesine dair ila- mın icra müdürlüğü aracılığıyla yerine getirilmesi halinde alacaklı lehine Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün birinci sırasındaki maktu avukatlık ücretine hükmolunur. Borçlunun şahsi münasebetin icra müdürlüğü aracılığıyla tesisine bir yıl içinde birden fazla sebebiyet vermesi halin- de, ikinci ve takip eden diğer şahsi münasebet tesisinde Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünün birinci sıra- sındaki maktu ücretin yarısına hükmolunur. (8) İcra müdürlüklerinde borçlu vekili olarak takip edilen işlerde taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaş- tırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların
13
Avukatlık Kanununun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çözülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kal- mamak kaydıyla Tarifenin üçüncü kısmındaki yüzdelik oranların yarısı esas alınarak belirlenir. Ancak, belirlenen ücret asıl alacağı geçemez. Tüketici hakem heyetlerinde ücret MADDE 12 – (1) Tüketici hakem heyetlerinde avukat aracılığı ile takip edilen işlerde, avukat ile müvekkili arasın- da çıkabilecek uyuşmazlıklarda işbu Tarifenin birinci kısım ikinci bölümünün tüketici hakem heyetlerine ilişkin kuralı uygulanır.
Tarifelerin üçüncü kısmına göre ücret MADDE 13 – (1) Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümün- de gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücreti, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu üc- retlerin altında kalmamak kaydıyla (7 nci maddenin ikinci fıkrası, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile 10uncu maddenin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kay- dıyla) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir. (2) Ancak, hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez.
Ceza davalarında ücret MADDE 14 – (1) Kamu davasına katılma üzerine, mah- kumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekili bulunan katılan lehine Tarifenin ikinci kısmın ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir.
14
(2)Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda Tarife- ye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez. (3)4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Ka- nununun 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, Tarife- nin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükme- dilir. (Değişik cümle:RG-27/1/2016-29606) Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmın ikinci bölümünün 11. sıra numarasındaki ücretten az olamaz. (4)Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık ya- rarına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükme- dilir. Beraat eden sanıklar birden fazla ise beraat sebebi ortak olan sanıklar müdafii lehine tek, beraat sebebi ayrı olan sanıklar müdafii lehine ise ayrı ayrı avukatlık ücreti- ne hükmolunur. (5)Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içe- riğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvu- ruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. An- cak başvuruya konu idari para cezasının miktarı Tarife- nin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilir. 1 
* Sıra numarası “onbirinci” olması gerekirken sehven “onuncu” olarak yazıl- mış olup düzeltilmesi için Adalet Bakanlığı ile yazışmalar sürmektedir.
15
Danıştayda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işlerde ücret MADDE 15 – (1) Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yoluyla görülen dava ve işlerde, idari ve ver- gi dava daireleri genel kurulları ile dava dairelerinde, böl- ge idare, idare ve vergi mahkemelerinde birinci savunma dilekçesi süresinin bitimine kadar anlaşmazlığın feragat ya da kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya bu nedenlerle davanın reddine karar verilmesi durumunda Tarifede yazılı ücretin yarısına, diğer durumlarda tamamına hükmedilir. (2) Şu kadar ki, dilekçelerin görevli mercie gönderilmesine veya dilekçenin reddine karar verilmesi durumunda avu- katlık ücretine hükmolunmaz. (3) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen dava ve işler- de de yukarıdaki fıkralarda belirtilen hükümler uygulanır. (4) Vergi mahkemelerinde takip edilen davalarda taraflar arasında akdi avukatlık ücreti kararlaştırılmamış veya kararlaştırılan akdi avukatlık ücretinin geçersiz sayıldığı hallerde; çıkabilecek uyuşmazlıkların Avukatlık Kanunu- nun 164 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca çö- zülmesinde avukatlık ücreti, Tarifenin ikinci kısım birinci bölümünde belirtilen vergi mahkemelerine ilişkin ücretin üç katı olarak belirlenir. Ancak, belirlenen ücret değeri para ile ölçülebilen işlerde vekil eden lehine iptal edilen miktarı geçemez.
16
Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmasında ücret MADDE 16 – (1) Avukatlık Kanununun 35/A maddesin- de sözü edilen uzlaşma tutanağının hazırlanmasında, bu Ta- rifenin ilgili kısımlarında belirlenen ücret uygulanır. (2) Arabuluculuk, uzlaşma ve her türlü sulh anlaşmala- rından doğacak avukatlık ücreti uyuşmazlıklarında işbu Tarifede yer alan hükümler uyarınca saptanacak miktarlar, akdi avukatlık ücretinin asgari değerlerini oluşturur.
Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda ücret MADDE 17 – (1) Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda bu Tarife hükümleri uygulanır. (2) Sigorta Tahkim Komisyonları, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde asliye mahkemeleri için öngörülen üc- reti esas almak ve 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigorta- cılık Kanunundaki beşte birlik orana uyulmak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hük- meder. Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez. (3) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayım- lanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkra- sı uyarınca, Tahkim Kurulu, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesin- de ilk derecede görülen davalar için öngörülen avukatlık ücretine hükmeder.
İş takibinde ücret MADDE 18 – (1) Bu Tarifeye göre iş takibi; yargı yetkisi- nin kullanılması ile ilgisi bulunmayan iş ve işlemlerin yapı-
17
labilmesi için, iş sahibi veya temsilci tarafından yerine getiril- mesi kanunlara göre zorunlu olan iş ve işlemlerdir. (2) Tarifede yazılı iş takibi ücreti bir veya birden çok res- mi daire, kurum veya kuruluşça yapılan çeşitli işlemleri içine alsa bile, o işin sonuçlanmasına kadar yapılan bütün hukuki yardımların karşılığıdır. Dava vekili ve dava takipçileri eliyle takip olunan işler- de ücret MADDE 19 – (1) Dava vekilleri tarafından takip olunan dava ve işlerde de bu Tarife uygulanır. (2) Dava takipçileri tarafından takip olunan dava ve işler- de bu Tarifede belirtilen ücretin 1/4’ü uygulanır. Tarifede yazılı olmayan işlerde ücret MADDE 20 – (1) Tarifede yazılı olmayan hukuki yardım- lar için, işin niteliği göz önünde tutularak, Tarifedeki benzeri işlere göre ücret belirlenir. Uygulanacak tarife MADDE 21 – (1) Avukatlık ücretinin takdirinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır. Seri davalarda ücret MADDE 22 – (1) İhtiyari dava arkadaşlığının bir türü olan seri davalar ister ayrı dava konusu yapılsın ister bir davada birleştirilsin toplamda kırk dosyaya kadar açılan seri dava- larda her bir dosya için ayrı ayrı tam avukatlık ücretine, top- lamda yüz dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %70’i oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelli dosyaya kadar açılan seri davalarda her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %60’ı oranında avukatlık ücretine, toplamda ikiyüzelliden fazla açılan seri davalar-
18
da her bir dosya için ayrı ayrı tam ücretin %40’ı oranında avukatlık ücretine hükmedilir. Duruşmalı işlerde bu şekilde avukatlık ücretine hükmedilmesi için dosyaya ilişkin tüm duruşmaların aynı gün aynı mahkemede yapılması gerekir. Kötü niyetli veya haksız dava açılmasında ücret MADDE 23 – (1) Kötü niyetli davalı veya hiçbir hakkı ol- madığı hâlde dava açan taraf, yargılama giderlerinden başka, diğer tarafın vekiliyle aralarında kararlaştırılan vekâlet ücre- tinin tamamı veya bir kısmını ödemeye mahkûm edilebilir. Vekâlet ücretinin miktarı hakkında uyuşmazlık çıkması veya mahkemece miktarının fahiş bulunması hâlinde, bu miktar doğrudan mahkemece Avukatlık Kanunu ve işbu Tarife esas alınarak takdir olunur. Yürürlük MADDE 24 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
19
AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM
Dava ve Takiplerin Dışındaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret 1. Büroda sözlü danışma  (ilk bir saate kadar) 250,00 TL Takip eden her saat için 150,00 TL 2. Çağrı üzerine gidilen yerde sözlü  danışma (ilk bir saate kadar) 500,00 TL Takip eden her saat için 250,00 TL 3. Yazılı danışma için 500,00 TL 4. Her türlü dilekçe yazılması,  ihbarname, ihtarname, protesto  düzenlenmesinde 360,00 TL 5. Sözleşmeler ve benzeri belgelerin  hazırlanması a) Kira sözleşmesi ve benzeri 480,00 TL b) Tüzük, yönetmelik, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri  belgelerin hazırlanması 1.450,00 TL c) Şirket ana sözleşmesi, şirketlerin  devir ve birleşmesi vb. ticari işlerle ilgili sözleşmeler 1.500,00 TL
20
İKİNCİ BÖLÜM
İş Takibi Konusundaki Hukuki Yardımlarda Ödenecek Ücret 1. Bir durumun belgelendirilmesi, ödeme  aşamasındaki paranın tahsili veya  bir belgenin örneğinin çıkarılması  gibi işlerin takibi için 360,00 TL 2. Bir hakkın doğumu, tespiti, tescili,  nakli, değiştirilmesi, sona erdirilmesi  veya korunması gibi amaçlarla  yapılan işler için 600,00 TL 3. Tüzel kişi tacirlerin ana sözleşmelerinin  onanması, bu tacirlerin çalışma konuları  ile ilgili ruhsat ve imtiyazların alınması,  devri ve Türk vatandaşlığına kabul  edilme gibi işlerin takibi için 2.700,00 TL 4. Vergi uzlaşma komisyonlarında  takip edilen işler için 1.200,00 TL 5. Uluslararası yargı yerlerinde  takip edilen işlerde a) Duruşmasız ise 5.250,00 TL b) Duruşmalı ise 9.000,00 TL c) Konusu para olan işlerde ise ücret  Tarifenin üçüncü kısmına göre belirlenir 6. İl ve ilçe tüketici hakem heyetleri  nezdinde sunulacak hizmetlerde,  hizmete konu işin değerinin % 12’sinden 
21
 aşağı olmamak üzere. Ancak hizmete  konu işin değeri maktu ücretin altında  ise hizmete konu işin değeri kadar 325,00 TL
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avukatlık Kanununun 35 inci Maddesi Gereğince Bulundurulması Zorunlu Sözleşmeli Avukatlara Aylık Ödenecek Ücret 1. Yapı kooperatiflerinde 1.000,00 TL 2. Anonim şirketlerde 1.500,00 TL Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesap- lanacak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde olduğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 1. Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla  Özel Kişi ve Tüzel Kişilerin Sözleşmeli  Avukatlarına Ödeyecekleri Aylık  Avukatlık Ücreti 1.500,00 TL
Takip edilen dava, takip ve işlerde tarifeye göre hesaplana- cak avukatlık ücreti yıllık avukatlık ücretinin üzerinde ol- duğu takdirde aradaki eksik miktar avukata ayrıca ödenir.
22
İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerlerinde, İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olsa veya Para ile Değerlendirilebilse Bile Maktu Ücrete Bağlı Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret 1. Görülmekte olan bir dava içinde  olmamak koşulu ile ihtiyati haciz,  ihtiyati tedbir, delillerin tespiti, icranın  geri bırakılması, ödeme ve tevdi yeri  belirlenmesi işleri için:  a) Duruşmasız ise 400,00 TL b) Duruşmalı ise 500,00 TL 2. Ortaklığın giderilmesi için satış  memurluğunda yapılacak  işlerin takibi için 660,00 TL 3. Ortaklığın giderilmesi ve  taksim davaları için 1.500,00 TL 4. Vergi Mahkemelerinde takip edilen  dava ve işler için  a) Duruşmasız ise 1.000,00 TL b) Duruşmalı ise 1.300,00 TL 5. Tüketici Mahkemelerinde görülen  kredi taksitlerinin veya faizinin  uyarlanması davaları için 900,00 TL
23
İKİNCİ BÖLÜM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para ile Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret 1. İcra Dairelerinde yapılan takipler için  300,00 TL 2. İcra Mahkemelerinde takip  edilen işler için  360,00 TL 3. İcra Mahkemelerinde takip edilen  dava ve duruşmalı işler için  600,00 TL 4. Tahliyeye ilişkin icra takipleri için  1.800,00 TL 5. İcra Mahkemelerinde takip edilen  ceza işleri için  600,00 TL 6. Ceza soruşturma evresinde takip  edilen işler için  600,00 TL 7. Sulh Hukuk Mahkemeleri, Sulh Ceza  Hakimlikleri ve İnfaz Hakimliklerinde  takip edilen davalar için  900,00 TL 8. Asliye Mahkemelerinde takip  edilen davalar için 1.800,00 TL 9. Tüketici Mahkemelerinde  takip edilen davalar için 900,00 TL 10. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemelerinde  takip edilen davalar için 2.600,00 TL 11. Ağır Ceza Mahkemelerinde  takip edilen davalar için 3.600,00 TL
24
12. Çocuk Mahkemelerinde  takip edilen davalar için  1.800,00 TL 13. Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde  takip edilen davalar için  3.600,00 TL 14. Askeri Mahkemelerde  takip edilen davalar için  1.800,00 TL 15. Disiplin Mahkemelerinde  takip edilen davalar için, 1.000,00 TL 16. İdare ve Vergi Mahkemelerinde  takip edilen davalar için  a) Duruşmasız ise 1.000,00 TL b) Duruşmalı ise 1.500,00 TL 17. Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığında takip edilen davalar ve işler için 1.800,00 TL 18. Bölge Adliye Mahkemeleri ile  Bölge İdare Mahkemelerinde takip  edilen istinaf yolu ile görülen  işlerin takipleri için   a) Bir duruşması olan işler için 900,00 TL b) Birden fazla duruşması ve  keşif gibi avukatın da bulunması  gereken sair işlemleri olan işler için 1.800,00 TL 19. Sayıştay’da görülen hesap  yargılamaları için 3.500,00 TL 20. Yargıtay’da ilk derecede görülen  davalar için 3.000,00 TL
25
21. Danıştay ve Askeri Yüksek İdare  Mahkemesinde ilk derecede  görülen davalar için  a) Duruşmasız ise 1.800,00 TL b) Duruşmalı ise 3.000,00 TL 22. Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay  ve Sayıştay’da temyiz yolu ile  görülen işlerin duruşması için 1.350,00 TL 23. Uyuşmazlık Mahkemesindeki  davalar için 1.350,00 TL 24. Anayasa Mahkemesinde görülen  dava ve işler için  a) Yüce Divan sıfatı ile bakılan  davalar 6.000,00 TL b) Bireysel başvuru  Duruşmalı işlerde 3.600,00 TL Duruşmasız işlerde 1.800,00 TL c) Diğer dava ve işler 3.600,00 TL
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yargı Yerleri ile İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olan veya Para ile Değerlendirilebilen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret 1. İlk 35.000,00 TL için % 12,00 2. Sonra gelen 45.000,00 TL için % 11,00 3. Sonra gelen 80.000,00 TL için % 8,00
26
4. Sonra gelen 240.000,00 TL için % 6,00 5. Sonra gelen 600.000,00 TL için % 4,00 6. Sonra gelen 750.000,00 TL için % 3,00 7. Sonra gelen 1.250.000,00 TL için % 1,50 8. 3.000.000,00 TL’dan yukarısı için % 1,00
*  21 Aralık 2015 tarih ve 29569 sayılı resmi gazete’de yayınlanarak yürülüğe girmiştir.

ETKİNLİK TAKVİMİ

25.07.2024
AV. FATMA KALSEN
BARO BAŞKANI

© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.