SYDF YÖNERGESİ
Tarih: 23.11.2016| Okunma Sayısı: 5497

1 / 6  
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO:3 BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER TEDAVİ YARDIMLARI VE DAYANIŞMA AİDATI TOPLAMA UYGULAMA ESASLARI  
Amaç  :  
Madde 1. 1136 sayılı Avukatlık Kanunun 27/A.maddesi uyarınca kurulan Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonunun Avukatlara sağladığı tedavi yardımlarından, eşi ve bakmakla yükümlü olunan 25 yaşına kadar olan çocuklarının da yararlandırılabilmesi için ödenmesi gereken dayanışma aidatlarının toplanmasına ve tedavi yardımlarının yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.  
Kapsam :  
Madde 2. Bu Uygulama Esasları, SYDF Yönetmeliği Madde 16/2 de tarif edilen; Avukat ve çalışmayan avukatın eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından, adına sekizinci maddeye göre dayanışma aidatı ödenenleri kapsar.   
Dayanak :  
Madde 3. Bu uygulama esasları, TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU YÖNETMELİĞİ’nin 3, 16 ve 17. maddeleri uyarınca hazırlanmıştır.   
Tanımlar :  
Madde 4. Asıl Üye : Baroya kayıtlı (barokartı bulunan), bakmakla yükümlü olduğu kişilerin dayanışma aidatlarını ödeyerek tedavi yardımlarından yararlandıracak avukatı ifade eder.  
Üye : Adına dayanışma aidatı ödenerek tedavi yardımlarından yararlanma hakkını elde eden eş ve 25 yaşına kadar olan çocuklarını ifade eder.  
Üyelik Koşulları :  
Madde 5. Asıl üyenin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunundaki kriterlere göre eşi ve bakmakla yükümlü sayılabilecek konumda bulunan 25 yaşına kadar olan çocuklarından adına bu Yönergedeki esaslara uygun olarak aidat ödenmekte olanlar üyelik sıfatı kazanırlar.    
Üyeliğe Kabul :  
Madde 6. 5. Maddedeki koşulları taşıyanların başvuru işlemi, Barokart özellikli Avukat Kimlik Belgesi sahibi asıl üye tarafından www.tbbsydf.org.tr internet sitesi aracılığıyla elektronik ortamda yapılır.  
Üyelik ilk aidatın yatırılmasından sonra başlar.   
Asıl üye, her bir yeni üye için, EK:1 de belirtilen esasları kabul ettiğine dair imzaladığı taahhütnameyi TBB ’ye ulaştırır. 
2 / 6  
Dayanışma Aidatı Miktarı ve Ödenmesi :   
Madde 7. Üyeden alınacak dayanışma aidatı tutarı ve yürürlük tarihi SYDF Danışma Kurulu’nun önerisi ile Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.   
Üyelikten Çıkma / Çıkartılma ve Yeniden Üyeliğe Kabul :  
Madde 8. Fona üye olmaktan kaynaklanan yükümlülükler ile taahhütnameden kaynaklanan yükümlülükler yerine getirilmiş olmak koşuluyla, üyelikten çıkmak isteğe bağlıdır.  
Üyelerin üyelik takip yükümlülüğü asıl üyeye aittir. Türkiye Barolar Birliği üyelik bitiş tarihinden bir hafta evvel ve bir gün evvel asıl üyelerin barolarında kayıtlı gsm telefonlarına ve elektronik posta adreslerine hatırlatma bildiriminde bulunur. Üyelik aidatlarını bir yılını doldurduktan sonra ödemeyenlerin üyelikleri ve yararlanma hakları ilgililere ayrıca tebligat yapılmaksızın kendiliğinden sona erer. Ödeme günleri hafta tatili veya resmi tatil günlerine tekabül eden üyelerin yenileme süresi sonraki iş gününe sarkar.  
Hafta tatili veya resmi tatil günlerinde üyeliklerini yenilemeyen ve anlaşmalı hastaneye müracaat eden üyelere provizyon verilmez.  
Üyelikten çıkanlara veya çıkartılanlara, üyelik döneminde fondan herhangi bir yardım almamış olsalar dahi, aidat iadesi veya benzeri bir isim altında herhangi bir ödeme yapılmaz.  
Üyeliği sona erenlerin sisteme yeniden girmek istemeleri durumunda yeni üye kabul esasları uygulanır.  
Asıl üyenin avukatlıktan çıkma, çıkartılma veya ölümü halinde üyelerin dönem sonu itibariyle yararlanma hakkı sona erer.   
Yardımlardan Yararlanma Hakkı  :  
Madde 9. Baro levhasına kayıtlı olup, barosuna karşı yükümlülüklerini yerine getiren barokart sahibi avukatların; üyelikte altı ayını dolduran üyeleri (eş ve 25 yaşına kadar olan çocukları) Yönerge’de tanımlanan yardımlardan yararlanma hakkını kazanır.  
İlk altı ay içerisinde alınan tedavi hizmetlerine ilişkin bedeller için, süre dolumundan sonra talepte bulunulması durumunda herhangi bir ödeme yapılmaz.  
Konjenital (doğumsal) bir anomali ile doğan bebekler için; doğum tarihinden itibaren ilk altı aylık süre içerisinde üyelik yapılması durumunda bekleme süresi şartı aranmaz.         
3 / 6  
Teminatlar :  
Madde 10. Üyelerin yurt içi ve yurt dışındaki sağlık kuruluşlarında gördükleri yatarak tedavilerine ait;  
10.1- Süit oda hariç; tek kişilik oda, yemek ve refakatçi masrafları, 10.2- Yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri, 10.3- Yatarak tedavide kullanılan tanı ve tedavi yöntemleri, ilaç ve gerekli tıbbi malzeme ile protez-ortez giderleri, 10.4- Hekim tarafından tıbbi gerekliliğin raporla belgelendirilmesi koşuluyla, ameliyat  sonrası iki (2) ay içerisindeki fizik tedavi giderleri ile değişik nedenlerle uzun süreli hastane yatışlarına veya nörolojik bir hastalığa bağlı olarak gelişen paraparezi, parapleji, tetrapleji gibi güç çareli hastalıklar nedeniyle yıllık 45 seansa kadar ayaktan yapılan fizik tedavi giderleri, 10.5- Koroner anjiografi uygulamasında gerek duyulabilecek stend ve diğer her türlü malzeme, 10.6- Taş kırdırma (ESWL), 10.7- Hastanede yatış/yatış işlemi gören durumlarda kullanılması zorunlu olan, Türkiye’de bulunmayan ve muadili olmayan Sağlık Bakanlığı’nın izniyle ithal edilen ilaçlar, 10.8- Teminat dâhilindeki bir rahatsızlığa bağlı olarak hastaneye yatış ve operasyon halleri, 10.9- Üyenin hastanede yatış işleminin gerçekleşmesi koşuluyla; bulunduğu mahalden hastaneye götürülmesi veya hastaneden hastaneye yatarak tedavi amaçlı nakillerindeki şehir içi veya şehir dışı ambulans hizmet bedelleri, 10.10- Estetik amaç taşımamak üzere; gerekliliğinin doktor raporuyla belgelenmesi ve meydana gelen hastalık ya da kaza sonucu fonksiyon kaybına uğramış organın fonksiyonlarını yerine koyma amacıyla takılan, el, kol, bacak protezleri ile kanser sonrası meme protezine ilişkin suni uzuv giderleri, 10.11- Travma sonrası olmak koşuluyla; kırık, çıkık, kas patolojileri nedeniyle acil servislerde yapılacak alçı, atel v.s. uygulamaları 10.12- Travma sonucu oluşan ve görünüm bozukluğuna veya fonksiyon kaybına neden olan cilt ve kemik dokuya ait kalıcı patolojilerin giderilmesi için Üyenin sağlık durumunun ve müdahalenin tıbben gerekliliğinin doktor raporu, tıbbi tetkik, röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, MRI, fotoğraf v.b. ile belgelenmesi koşuluyla yapılan plastik ve rekonstrüktif cerrahi tedavi işlemleri, 10.13- Estetik amaç taşımayan, tıbben tedavi gerekliliği doktor raporu ile belgelendirilen ve KBB uzmanı tarafından gerçekleştirilen burun operasyonları, 10.14- Hastanede yatarak yapılan Geriatrik tedavi giderleri, 10.15- Yatarak veya ayaktan yapılan Radyoterapi ile ilaçları hariç olmak üzere kemoterapi giderleri, 10.16- Acil başvurularda yapılması uygun görülen müdahalenin aciliyet gerektiren bir tanı ile yapılması koşuluyla ayaktan yapılan cerrahi müdahale giderleri, 10.17- SGK anlaşması çerçevesinde özel ve kamu sağlık kuruluşlarından alınan Kardiyoloji ve KVC hizmet karşılığı ödenen SUT hükümlerine uygun olarak tahakkuk eden fark ücreti, 10.18- Operasyon sonrası kanser olduğu anlaşılan ben ve cilde ait girişimler Ek-3 limitler cetvelinde belirtilen Limitler dâhilinde ve Katılım Payları ile 11.maddede belirtilen İstisnalar hariç olmak üzere yardım kapsamındadır.  10.19- Heyet raporuyla estetik amaç taşımadığı ve tıbbi gereklilik olduğu belirtilen meme küçültme ameliyatları ile Ailesel veya Herediter (Kalıtımsal) meme kanseri nedeniyle yapılan önleyici mastektomiler ile ilgili operasyon giderleri, 10.20- Malignite şüphesi nedeniyle tanı amaçlı ayaktan veya günübirlik yatışla yapılan İnce İğne, Tru-Cut biyopsileri, endoskopi, kolonoskopi gibi işlemler ile ilgili giderler,  
4 / 6  
İstisnalar :  
Madde 11. Üyeler tarafından; 11.1- Cürüm işlemek ve cürüme teşebbüs, 11.2- Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı, 11.3- Ruh ve sinir hastalıkları, psikoterapi, psikiyatrist ve psikolog giderleri ile danışmanlık hizmetleri, tüm psikiyatrik ilaçlar ve bu ilaçların kullanımına bağlı komplikasyonlar     ile tüm psikiyatrik yatışlar, zeka testi ve benzeri tetkikler, (kanser ve organ nakli nedeniyle yapılan yatarak tedavilerdeki psikiatri konsultasyonu hariç) 11.4- Alkolizm, alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halusinojen ve diğer madde bağımlılığı ve kötüye kullanımı neticesinde meydana gelen bütün durumlar, 11.5- Üyenin sağlığını tehlikeye sokmaksızın Hastaneye yatırılmadan da yürütülebileceği tıbben kabul edilen tedaviler, incelemeler ve işlemlerin hastanede yatırılarak yapılması, 11.6- Belirli bir belirti ve/veya hastalığa bağlı olmadan yapılan tüm işlemler (Örn.check-up, kontrol amaçlı hastane yatışları), 11.7- Diş ve diş eti ile ilgili yapılan tüm muayene, tedavi, cerrahi müdahale, ilaç ve protez giderleri, 11.8- Kansere bağlı olmayan işlemler sonrası memede oluşan deformasyon için kullanılan protezler, her türlü protez tamiri, ortopedik tabanlık, boyunluk, dizlik, lenfödem bası kolluğu, askı v.b., her türlü yardımcı ve haricen kullanılan tıbbi malzemeler (koklear implant, uyku apnesi için kullanılan her türlü aparat,  holter cihazı (holter cihazı yatarak tedavide ödenir) ve ilgili giderler,  11.9- 10.12 inci maddede tanımlananlar hariç tüm estetik ve plastik cerrahi işlemleri; yüzeysel varis tedavisi, ben-siğil skar dokusu alımı, cilde ait benign kist/lipom alımı, şaşılık, görme tembelliği, estetik amaçlı aşı ve enjeksiyonlar, kozmetik ve estetik tedaviler, doktor nezaretinde yapılmış olsa dahi kaplıca, termal, otel ve benzeri tesislerde yapılan her türlü kür, iyileştirme, fizik tedavi giderleri, obesite tedavisi (ilaç, diyetisyen ve yaş kitle ölçüm testleri dâhil), anorexia, masaj, diyet, jimnastik salonları, zayıflama merkezleri vb. konularla ilgili giderler ile estetik ve güzellik merkezlerinde yapılan tüm muayene, tetkik ve tedavi giderleri, cerrahi de olsa hangi nedenle olursa olsun terlemenin giderilmesine yönelik tedaviler, 11.10- Akapunktur, homeopati, hidroterapi, jakuzi, hipnoz, ayurveda, mezoterapi, ozon terapisi v.b. alternatif tıp yöntemleri, alternatif tıp merkezlerinde yapılan muayene ve tüm tedavi giderleri, bilimselliği kanıtlanmamış tedaviler, deneysel tedaviler ve deneysel aşamada olduğu kabul edilen tedavilerle ilgili tüm giderler, 11.11- Gözdeki kırma kusuruna yönelik her türlü müdahale ve cerrahi tedavi,(yatarak yapılmış olsa dahi teminat dışıdır) 11.12- Acil de olsa normal, müdahaleli, cerrahi Doğum, gebelik sürecindeki gebelikle doğrudan veya dolaylı ilişkili sorunlar nedeniyle olan yatarak tedaviler, tıbbi nedenli de olsa küretaj, infertilite (kısırlık), düşük araştırması ve hamileliğin gerçekleşmesinin sağlanması ile ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri (tüp bebek, follikül takibi, spermiogram, embriyo saklama, adhezyolizis, mikro-enjeksiyon, tuboplasti v.b), histerosalpingografi (HSG), iktidarsızlıkla ilgili tüm tetkik ve tedaviler (penil protez), doğum kontrol yöntemleri, jinekomasti, cinsiyet değiştirme ile ilgili ameliyat ve tedaviler ile, yatarak da olsa gebeliği korumaya veya sonlandırmaya yönelik müdahale, (dış gebelik rüptürü hayati risk taşıdığından ödenir.) tanı ve tedavi işlemleri ve amniosentez, tarama testleri gibi bebeğe ait tanı yöntemleri, 11.13- Allerjiye yönelik testler ve aşılanmalar (solunum sistemini etkileyen astım ve olası komplikasyonları ile ilgili yatışlar/tedaviler, akut allerjik reaksiyonlar sonucu gelişen ve yaşamı tehdit eden acil tıbbi müdahale gerektiren allerjik durumlara ait yatarak yapılan girişim ve tedaviler hariç),  
5 / 6  
11.14- Alkol, kolonya, her türlü sabun, şampuan, saç solüsyonu, lens solüsyonları, diş macunu, hidrofil pamuk, termometre, şeker ölçme stikleri ve kartuşları, buz kesesi, sıcak su torbası, tatlandırıcı v.b. yardımcı tıbbi malzemeler, nemlendirici amaçlı ürünler, kozmetikler, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış ilaç giderleri, gözlük cam çerçeve, kontak lens giderleri, 11.15- Uyku apnesi için yatışlar, 11.16- Tüm aşılar ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları, 11.17- 10.4 ve 10.20 inci maddede tanımlananlar hariç ayaktan yapılan tüm teşhis ve tedavi uygulamaları, düzenlenen reçeteler, kullanılan ilaçlar, 11.18- Her türlü diyaliz giderleri (KBY dışında bir nedenle yatırılan ancak yatarken diyaliz gereksinimi doğan olgulardaki diyaliz giderleri ödenir.)  11.19- SUT uygulamaları gereği SGK anlaşmalı hastanelerde fark ücreti talep edilmeden verilen sağlık hizmetlerinin SGK anlaşmalı olmayan bir kurumdan alınması veya SGK anlaşması olan bir kurumdan anlaşma koşulları dışında alınacak herhangi bir hizmet bedeli, 11.20- Her ne gerekçeyle olursa olsun sünnet işlemi, sebebiyle yapılan masraflar, 11.21- Akut veya kronik hastalıklar nedeniyle göz içi, eklem içi, cilt altı veya herhangi bir bölgeye,  hangi  nedenle  olursa  olsun  tek  doz  veya  sürekli  uygulanan  enjeksiyonlar  (Serebral Palsi nedeniyle oluşan Spastisite durumlarında uygulanan botoks enjeksiyonları hariç) veya bunlara ait ilaç bedelleri, teminat dışındadır.  11.22- Her türlü Genetik Testler  
Madde 12. TBB Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu tarafından asıl üyeye yapılacak bildirimler asıl üyenin barosunda kayıtlı bulunan elektronik posta adresi ve gsm telefon numarasına yapılır. Üye bu bilgilerinin güncellenmesinden sorumludur. Yapılan bu bildirimler tebligat sayılır.    
Yürürlük :  
Madde 13. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU 3 NO’LU YÖNERGESİ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER TEDAVİ YARDIMLARI VE DAYANIŞMA AİDATI TOPLAMA UYGULAMA ESASLARI Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.   
Yürütme :   
Madde 14. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU YÖNERGESİ BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER TEDAVİ YARDIMLARI VE DAYANIŞMA AİDATI TOPLAMA UYGULAMA ESASLARI Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.      
6 / 6  
E  K   -   1  
TAAHHÜTNAME  
TBB SYDF Tarafından dayanışma aidatı karşılığı verilmekte olan üye eş ve çocuklarına yönelik tedavi yardımlarından Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu 12-13/04/2012 tarih ve 2012/451 Sayılı kararı ile yürürlüğe giren TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU YÖNERGESİ NO:3 BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER TEDAVİ YARDIMLARI VE DAYANIŞMA AİDATI TOPLAMA ESASLARI’nda belirtilen kurallara uygun olarak eşim, oğlum, kızım’ın yararlanmasını istiyorum.  
Belirtilen usul ve esaslara uygun olarak belirlenen ve her yıl için ayrı ayrı belirlenecek olan DAYANIŞMA AİDATI KARŞILIĞI yardımlardan yararlanmayı; üyeliğe kabul, çıkma/çıkartılma, yeniden üyeliğe kabul, teminatlar, istisnalar ile SYDF Yönergesi No:3 de belirtilen usul ve esaslara uymayı kabul ve taahhüt ediyorum.   
Eşim ve/veya bakmakla yükümlü olduğum çocuklarım için üye kabul başvuru işlemlerinin TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU YÖNERGESİ No 3’ün 9. Maddesine uygun olarak, yönergede belirlenen süreler sonunda hak sahibi olmayı, üyelerin takip yükümlülüğünün asıl üye sıfatıyla tarafıma ait olduğunu, üyeliğin kabul edildiği tarihten 1 (bir) yıl sonraya tekabül eden günün mesai bitimine kadar yönergenin 7.maddesine göre belirlenecek dayanışma aidatı ödemek suretiyle üyelik yenilemesi yapacağımı, yenileme yapmamam durumunda üyeliklerin ve yararlanma haklarının tarafıma ayrıca tebligat yapılmaksızın sona ereceğini, üyelikleri sona eren üyelerim için yeniden üyelik yaptırmam durumunda yeni üye kabul esaslarının uygulanacağını,  yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri üyelik sistemi sonuna kadar devam ettireceğimi, üyelerimle ilgili bilgilendirmelerin baroda kayıtlı bulunan gsm numarama veya elektronik posta adresime yapılacağını bildiğimi ve bu bilgilerin güncel tutulmasından sorumlu olacağımı, bu bilgilerimde değişiklik olması durumunda bağlı bulunduğum baroma yazılı olarak bildireceğimi kabul ve taahhüt ediyorum.   
Tarih   : …… / …… / ………… Adı Soyadı  : Avukat ……………………………………… TC Kimlik No : ………………………………………………. İmza    : ……………………………………………….   
Yardımdan Yararlanacakların; Adı Soyadı TC Kimlik No Yakınlık 1-  Eş  /  Çocuk 2-  Eş  /  Çocuk 3-  Eş  /  Çocuk 4-  Eş  /  Çocuk 5-  Eş  /  Çocuk  

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Haziran 2024><<
Haziran 2024
 PSÇPCCP
22272829303112
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
271234567

22.06.2024
AV. FATMA KALSEN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.