SYDF YÖNERGESİ
Tarih: 23.11.2016| Okunma Sayısı: 4733

1 / 8  
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA FONU SOSYAL YARDIM VE DAYANIŞMA YÖNERGESİ NO:1 TEDAVİ YARDIMLARI ESASLARI
 
Amaç Madde 1 – Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinin 17-1/a maddesinde belirtilen Tedavi Yardımlarının yapılmasına ilişkin yöntem ve kuralların belirlenmesidir.  
Kapsam Madde  2  – Bu Yönergede Tedavi Yardımlarından  yararlanabilecekler, yapılacak  yardımın miktarı,  sınır  ve  yüzdeleri,  yardım  talebi  için  verilmesi  gereken  belgeler,  ödeme  esasları, Tedavi Yardımının yapılması ve yardım yapılmayacak haller düzenlenmiştir. Bu Yönergede yer alan kavramlar için Yönetmelik ile 3. maddede belirlenen tanımlar geçerlidir.  
Dayanak Madde 3 – Bu Yönerge, Yönetmeliğin 18. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  
Tanımlar Madde 4 – Yönergede yer alan kavramlardan;  
Tedavi Yardımı: Üyelerin 6. maddede belirtilen teminatlara ilişkin giderlerinin, belirli sınır ve yüzdelerle Üyeye ödenmesini,  
Teminat: Bedelleri belirli sınır ve yüzdelerle ödenecek olan ve 6. maddede belirtilen Sağlık hizmetlerini, ilaç ve tıbbi malzeme bedellerini,  
Yatarak Tedavi: Üyelerin sağlık kuruluşlarında en az bir gece geçirmesi halini,  
Müşavir Hekim: Tedavi ve Geçici İş Göremezlik Yardımı taleplerine konu olan belgeleri tıbbi  ve teknik  yönden  inceleyip,  ödeme  esaslarına uygunluğunu  denetleyecek  ve yapılabilecek yardım hesaplamasını yapacak hekimi,  
İstisna: Bedeli ödenmeyecek sağlık hizmetleri, hastalık ve yaralanma halleri ile malzemeler ve hizmetlere ilişkin giderleri,  
SUT: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğini,  
HUV Ücret Tarifesi: Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Ücret Tarifesini,  
Eş ve Çocuk: Avukatın, adına dayanışma aidatı ödediği eş ve çocuğunu,  
Dayanışma Aidatı: Levhaya kayıtlı avukatın eş ve çocuklarına tedavi yardımı yapılabilmesi için kişi başına ödenmesi gereken ve miktarı yıllar itibarıyla Yönetim Kurulu’nca belirlenecek tutarı,  
Tıbbi İşlem Farkı: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  ile sözleşmeli olan Sağlık kurum ve kuruluşlarının, hastalardan SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmet bedelleri üzerinden alabilecekleri oranlı ilave ücreti,  
İstisnai /Özel Hizmet Farkı: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)   ile sözleşmeli olan Sağlık kurum ve kuruluşlarının, hastalardan SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenerek  tutarları  ilan  edilen  istisnai  sağlık  hizmetleri  ve  otelcilik  hizmet  bedelleri üzerinden alabilecekleri katlı ilave ücreti, 
2 / 8  
Katılım Payı: Bu Yönergede, Tedavi Yardımının tespiti için yapılacak hesaplamalarda uygulanacak olan kesintileri,  
Epikriz: Tanı, tedavi, yapılan tüm tıbbi/özel işlemleri ve sonucu gösterir hekim ve hastane onaylı belgeyi,  
Sosyal Yardım Tespit Tutanağı: Hangi tür yardımın ne tutarda yapılacağını, reddedilmişse gerekçesini ve varsa görüşleri de içeren ve başvuru sonuçlarını gösteren, Müşavir Hekim ve Danışma Kurulu Başkanı tarafından ıslak imza veya elektronik imza ile onaylanan tutanağı,  
Üye : Bu Yönerge kapsamında yapılan tedavi yardımlarından yararlanabilecek kişileri,  
İfade eder.  
Tedavi Yardımlarından Yararlanma Esasları ve Teminatlar Madde 5 – Tedavi Yardımlarından, baro levhasına kayıtlı olup, barosuna karşı yükümlülüklerini yerine getiren barokart sahibi avukatlar ile, bu yönergede belirtilen koşullarda olmak üzere stajyer listesine kayıtlı barokart sahibi avukat stajyerleri yararlanabilir. Bu yardım; 01.02.2012 tarihinden itibaren Üyelerin yurt içi ve yurt dışındaki sağlık kuruluşlarında gördükleri tedavilerinin 6. maddede belirtilen teminatlar kapsamında olması, Yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda Fon Müdürlüğüne başvuruda bulunulması ve yapılacak değerlendirmeler neticesinde tespit edilecek yardım tutarının Üyelere veya doğrudan sağlık kuruluşlarına ödenmesi şeklinde yapılacaktır.  
Üyelerin yıllık yararlanabilecekleri tedavi yardımı genel limiti, yardım hesaplamasına esas teşkil edecek tıbbi işlemler birim limitleri ve katılım payları, bu yönergenin eki olan “EK-1 limitler cetvelinde” her farklı gurup üye için ayrı ayrı olmak üzere gerektiğinde güncellenecek şekilde belirtilmiştir.  
Tedavi yardımlarından yararlanma hakkı, tedavi tarihinden itibaren bir yıl sonra sona erer. Üyelerin tedavi hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve nitelikli hizmet alabilmelerini sağlamak amacıyla sağlık kurumları ile ikili anlaşmalar yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.  
Teminatlar Madde 6 – Üyelerin  yurt içi ve  yurt dışındaki sağlık kuruluşlarında gördükleri  yatarak tedavilerine ait;  
6.1- Süit oda hariç; tek kişilik oda, yemek ve refakatçi masrafları,  
6.2- Yoğun bakım ünitelerindeki tedavileri,  
6.3- Yatarak tedavide kullanılan tanı ve tedavi yöntemleri, ilaç ve gerekli tıbbi malzeme ile protez-ortez giderleri,  
6.4- Hekim tarafından tıbbi gerekliliğin raporla belgelendirilmesi koşuluyla, ameliyat  sonrası iki (2) ay içerisindeki fizik tedavi giderleri ile değişik nedenlerle uzun süreli hastane yatışlarına veya nörolojik bir hastalığa bağlı olarak gelişen paraparezi, parapleji, tetrapleji gibi güç çareli hastalıklar nedeniyle yıllık 45 seansa kadar ayaktan yapılan fizik tedavi giderleri,   
6.5- Koroner anjiografi uygulamasında gerek duyulabilecek stent ve diğer her türlü malzeme, invaziv anjiografi yerine yaptırılan CT veya MR koroner anjiografi işlemi ile ilgili giderler,  
6.6- Taş kırdırma (ESWL), 
3 / 8   
6.7- Hastanede yatış/yatış işlemi gören durumlar sırasında kullanılmasının zorunlu olması halinde; Türkiye’de bulunmayan ve muadili olmayan Sağlık Bakanlığı’nın izniyle ithal edilen ilaçlar,  
6.8- Teminat dâhilindeki bir rahatsızlığa bağlı olarak hastaneye yatış ve operasyon halleri,  
6.9-   Üyenin   hastanede   yatış   işleminin   gerçekleşmesi   koşuluyla;   bulunduğu   mahalden hastaneye götürülmesi veya hastaneden hastaneye yatarak tedavi amaçlı nakillerindeki şehir içi veya şehir dışı ambulans hizmet bedelleri,  
6.10-  Estetik  amaç  taşımamak  üzere;  gerekliliğinin  doktor  raporuyla  belgelenmesi  ve meydana gelen hastalık ya da kaza sonucu fonksiyon kaybına uğramış organın fonksiyonlarını yerine koyma amacıyla takılan, el, kol, bacak protezleri ile kanser sonrası meme protezine ilişkin suni uzuv giderleri,  
6.11- Travma sonrası olmak koşuluyla; kırık, çıkık, kas patolojileri nedeniyle acil servislerde yapılacak alçı, atel v.s. uygulamaları,  
6.12-   Travma sonucu oluşan ve görünüm bozukluğuna veya fonksiyon kaybına neden olan cilt ve kemik dokuya ait kalıcı patolojilerin giderilmesi için Üyenin sağlık durumunun ve müdahalenin tıbben gerekliliğinin doktor raporu, tıbbi tetkik, röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, MRI, fotoğraf v.b. ile belgelenmesi koşuluyla yapılan plastik ve rekonstrüktif cerrahi tedavi işlemleri,  
6.13- KBB uzmanı tarafından yapılan, estetik amaç taşımayan, tıbben tedavisi gerekli olan ve  durumun doktor raporu ile belgelendirilmesi koşuluyla gerçekleştirilen burun operasyonları,  
6.14- Hastanede yatarak yapılan Geriatrik tedavi giderleri.  
6.15- Organ yetmezliği olan (nakil ihtiyacı olmayan kalp yetmezliği hariç) veya kanserli hastaların   tıbben   zorunlu   ayaktan   veya   yatarak   kontrollerine  ait   giderler  (epikriz  ile belgelenmesi koşulu ile)  
6.16- Yatarak veya ayaktan yapılan Radyoterapi ve ilaçları hariç olmak üzere kemoterapi giderleri.  
6.17- Acil başvurularda yapılması uygun görülen müdahalenin aciliyet gerektiren bir tanı ile yapılması koşuluyla ayaktan yapılan cerrahi müdahale giderleri,  
6.18- Özel ve kamu sağlık kuruluşlarından alınan Koroner Anjiografi için ödenen fark ücretleri ile oda ücretleri SUT Yasal Farkı ile sınırlı olmak üzere ödenir.  
6.19- Operasyon sonrası kanser olduğu anlaşılan ben ve cilde ait girişimler  
6.20- Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği sınıflamada Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 45 kg/m2 ve üzerinde olan, endokrin patolojisinin olmadığı ve obezite cerrahisinin zorunlu olduğu heyet raporuyla belgelendirilen obezite ile ilgili operasyon giderleri,  
6.21- Heyet raporuyla estetik amaç taşımadığı ve tıbbi gereklilik olduğu belirtilen meme küçültme ameliyatları ile Ailesel veya Herediter (Kalıtımsal) meme kanseri nedeniyle yapılan önleyici mastektomiler ile ilgili operasyon giderleri,    
4 / 8  
6.22- Malignite şüphesiyle tanı amaçlı ayaktan veya günübirlik yatışla yapılan İnce İğne, Tru Cut biyopsiler ile Polipektomi yapılan veya alınan biyopside displazi gibi premalign bir lezyon olduğu saptanan veya gastrointestinal kanama araştırması için yapılan tüm endoskopi ve kolonoskopiler ile ilgili giderler,  
Limitler cetvelinde belirtilen Limitler dâhilinde ve Katılım Payları ile 7.maddede belirtilen İstisnalar hariç olmak üzere yardım kapsamındadır.  
İstisnalar Madde 7 –  Üyeler tarafından;  
7.1- Cürüm işlemek ve cürüme teşebbüs,  
7.2- Esrar, eroin gibi uyuşturucuların kullanımı,  
7.3- Ruh ve sinir hastalıkları, psikoterapi, psikiyatrist ve psikolog giderleri ile danışmanlık hizmetleri, tüm psikiyatrik ilaçlar ve bu ilaçların kullanımına bağlı komplikasyonlar     ile tüm psikiyatrik yatışlar, zeka testi ve benzeri tetkikler, (kanser ve organ nakli nedeniyle yapılan yatarak tedavilerdeki psikiatri konsultasyonu hariç)  
7.4- Alkolizm, alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halusinojen ve diğer madde bağımlılığı ve kötüye kullanımı neticesinde meydana gelen bütün durumlar,  
7.5-  Üyenin  sağlığını  tehlikeye  sokmaksızın  Hastaneye  yatırılmadan  da  yürütülebileceği tıbben kabul edilen tedaviler, incelemeler ve işlemlerin hastanede yatırılarak yapılması,  
7.6- Belirli bir belirti ve/veya hastalığa bağlı olmadan yapılan tüm işlemler (Örn.check-up, kontrol amaçlı hastane yatışları),  
7.7- Diş ve diş eti ile ilgili yapılan tüm muayene, tedavi, cerrahi müdahale, ilaç ve protez giderleri,  
7.8- Kansere bağlı olmayan işlemler sonrası memede oluşan deformasyon için kullanılan protezler, her türlü protez tamiri, ortopedik tabanlık, boyunluk, dizlik, lenfödem bası kolluğu, askı v.b., her türlü yardımcı ve haricen kullanılan koklear implant, holter cihazı gibi tıbbi malzemeler ile ilgili giderler, (Yatarak tedavide holter cihazı ödenir, uyku apnesi için kullanılan CPAP-Continuous Positive Airway Pressure-Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı cihazı ise uyku sırasında ani ölüm riski nedeniyle ödenir.)  
7.9-   6.12 inci maddede tanımlananlar hariç tüm estetik ve plastik cerrahi işlemleri; yüzeysel varis tedavisi, ben-siğil skar dokusu alımı, cilde ait benign kist/lipom alımı, şaşılık, görme tembelliği, estetik amaçlı aşı ve enjeksiyonlar, kozmetik ve estetik tedaviler, doktor nezaretinde yapılmış olsa dahi kaplıca, termal, otel ve benzeri tesislerde yapılan her türlü kür, iyileştirme, fizik tedavi giderleri, Vücut Kitle İndeksi (VKİ) 45 kg/m2 altında olan hastalardaki cerrahi işlem giderlerinin yanı sıra ilaç, diyetisyenlik hizmet giderleri ve yaş kitle ölçüm testleri dâhil tüm obesite tedavileri, anorexia, masaj, diyet, jimnastik salonları, zayıflama merkezleri vb. konularla ilgili giderler ile estetik ve güzellik merkezlerinde yapılan tüm muayene, tetkik ve tedavi giderleri, 7.10- Akapunktur, homeopati, hidroterapi, jakuzi, hipnoz, ayurveda, mezoterapi, ozon terapisi v.b. alternatif tıp yöntemleri, alternatif tıp merkezlerinde yapılan muayene ve tüm tedavi giderleri,    bilimselliği  kanıtlanmamış  tedaviler,  deneysel  tedaviler  ve  deneysel  aşamada olduğu kabul edilen tedavilerle ilgili tüm giderler,   
5 / 8  
7.11- Gözdeki kırma kusuruna yönelik her türlü müdahale ve cerrahi tedavi yatarak yapılmış olsa dahi (Göz dereceleri 8 derece ve üstü miyop, hipermetrop  ve astigmat olanlar için yapılan göz içi lens implantasyon cerrahisi giderleri ödenir.) teminat dışıdır.  
7.12- Acil de olsa normal, müdahaleli, cerrahi Doğum, gebelik sürecindeki gebelikle doğrudan veya dolaylı ilişkili sorunlar nedeniyle olan yatarak tedaviler, tıbbi nedenli de olsa küretaj, infertilite (kısırlık), düşük araştırması ve hamileliğin gerçekleşmesinin sağlanması ile ilgili tüm tetkik ve tedavi giderleri (tüp bebek, follikül takibi, spermiogram, embriyo saklama, adhezyolizis, mikro-enjeksiyon, tuboplasti v.b), histerosalpingografi (HSG), iktidarsızlıkla ilgili tüm tetkik ve tedaviler (penil protez), doğum kontrol yöntemleri, jinekomasti, cinsiyet değiştirme ile ilgili ameliyat ve tedaviler ile, yatarak da olsa gebeliği korumaya veya sonlandırmaya yönelik müdahale, (dış gebelik rüptürü hayati risk taşıdığından ödenir.) tanı ve tedavi işlemleri ve amniosentez, tarama testleri gibi bebeğe ait tanı yöntemleri,  
7.13-   Allerjiye yönelik testler ve aşılanmalar (solunum sistemini etkileyen astım ve olası komplikasyonları  ile  ilgili  yatışlar/tedaviler,  akut  allerjik  reaksiyonlar  sonucu  gelişen  ve yaşamı  tehdit  eden  acil  tıbbi  müdahale  gerektiren  allerjik  durumlara  ait  yatarak  yapılan girişim ve tedaviler hariç),  
7.14- Alkol, kolonya, her türlü sabun, şampuan, saç solüsyonu, lens solüsyonları, diş macunu, hidrofil pamuk, termometre, şeker ölçme stikleri ve kartuşları, buz kesesi, sıcak su torbası, tatlandırıcı v.b. yardımcı tıbbi malzemeler, nemlendirici amaçlı ürünler, kozmetikler, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmamış ilaç giderleri, gözlük cam çerçeve, kontak lens giderleri,  
7.15- Uyku apnesi için yatışlar ve uyku testi gibi tetkik yöntemleri.  
7.16- Tüm aşılar ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları,  
7.17- 6.4 ve 6.22 inci maddede tanımlananlar hariç ayaktan yapılan tüm teşhis ve tedavi uygulamaları, düzenlenen reçeteler, kullanılan ilaçlar,  
7.18- Her türlü diyaliz giderleri (KBY dışında bir nedenle yatırılan ancak yatarken diyaliz gereksinimi doğan olgulardaki diyaliz giderleri ödenir.)  
7.19- SUT uygulamaları gereği SGK anlaşmalı hastanelerde fark ücreti talep edilmeden verilmesi gereken Kardiyo Vasküler Cerrahi hizmetlerinin SGK anlaşmalı olmayan bir kurumdan alınması veya SGK anlaşması olan bir kurumdan anlaşma koşulları dışında hizmet alınmasına ilişkin bedeller,  
7.20- Akut veya kronik hastalıklar nedeniyle göz içi, eklem içi, cilt altı veya herhangi bir bölgeye,  hangi  nedenle  olursa  olsun  tek  doz  veya  sürekli  uygulanan  enjeksiyonlar  veya bunlara ait ilaç bedelleri,  
7.21- Her türlü Genetik Testler  
Sebebiyle yapılan masraflar teminat dışındadır.   
Tedavi Yardımı Başvuruları Madde  8  –  Üyelerin  Tedavi  Yardımı  talepleri;  doğrudan  hastane  tarafından  SYDF Müdürlüğüne  yapabileceği gibi, kendisi tarafından BARONET kişisel erişim sayfası üzerinden kayıtla veya Kayıtlı olduğu baro tarafından SDD-Baro Programı SYDF Modülü üzerinden başvuru sonrası üst yazı ile de yapılabilir. Başvuru usulleri SYDF Yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş Çalışma Yönergesinde tarif edilmektedir. 
6 / 8   
Tedavi yardımı talebinde bulunacak üyelerin sağlık kuruluşundan tedarik edeceği ve Fon Müdürlüğüne göndereceği belgeler: a) Aslı olması şartıyla hastane faturası ve faturaya konu olan tüm işlemleri işlem fiyatları ile gösteren dökümlü eki,  
b)  Her  bir  tedavi  işlemi  için  kesilen  faturanın  ekinde;  yapılan  tüm  tanı-tedavi işlemlerini gösteren onaylı epikriz, gerekmesi halinde ayrıntılı ameliyat raporu, müşahede dosyası, Patoloji raporu, teşhis yöntemleri uygulandıysa sonucu gösterir rapor,  
c) Varsa reçete, ilâç kupürleri ve faturaların asılları. Yazar kasa fişi veya makbuzlar kabul edilmez. Faturalar mümkün olduğu kadar ayrıntılı, Paket Tedavi Uygulamalarında paket adı ve SUT kodu, paket dışı tedavi uygulamalarında ise ücretlendirilen tüm işlemler; örneğin yatak/gün sayısı, operasyon adı, yapılan tüm tetkikler her birinin karşısında fiyatı olacak ve yardımın üyeye hızlı ulaştırılabilmesi için mümkünse SUT kodlarını içerecek şekilde ayrıntılı olarak gösterilmelidir.  
d) FON ile anlaşmalı hastanelerden alınan hizmetler için, evraklar hastane tarafından iletileceğinden, tedavi yardımı için üye tarafından herhangi bir belge gönderilmesi gerekmemektedir. Bu durumda üyeye yapılabilecek tedavi yardımı toplam tutarı doğrudan anlaşmalı hastanenin hesabına aktarılır.  
e) Üyeler yardım taleplerini, yukarda belirtilen belgeler ile BARONET kişisel erişim sayfası üzerinden yapacakları başvuru çıktısını imzalayıp doğrudan Türkiye Barolar Birliği’ne postalayarak yapabilecekleri gibi, tüm belgelerini kayıtlı olduğu baroya teslim edip TBB ye ulaşmasını sağlatarak da yapabilirler.  
f) FON tarafından yapılacak hesaplama sonrası üyeye yapılacak yardım, BARONET kişisel erişim sayfası / SDD-Baro Programı SYDF Modülü üzerinden yapılan başvuru sırasında sisteme kaydedilen üye adına açılmış hesaba aktarılır. Üyenin herhangi bir nedenle kendi adına banka hesabı olmaması veya hesabına ulaşmasının güç olduğu durumlarda bağlı olduğu baro hesabına da yatırılabilir. Eşi de olsa bunlar dışında herhangi bir hesaba yardım aktarılamaz.  
Uygulanacak Limitler, Katılım Payı Oranları ve Ödeme Esasları Madde 9 – Bu Yönergede izah edilen usul ve esaslara uygun olması şartıyla Üyenin yaşına veya Baro levhasına kayıtlılık süresine bakılmaksızın,  
9.1- Her bir Üye için yapılacak Tedavi Yardımları yıllık limitler dâhilinde ve aşağıdaki esaslara göre belirlenir;  
9.1.1- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalısı olarak SUT ilkeleri çerçevesinde alınan tedavi hizmetleri ile sahip olduğu özel sağlık sigortası çerçevesinde alınan tedavi hizmetlerinde; herhangi bir fark ücreti çıkmaması durumunda, hastanede yatarak geçirilen en az 2 en fazla 10 gün ile sınırlı olmak üzere her gün için 100,00 TL üyeye ödenir.  
9.1.2- SGK ile anlaşmalı hastanelerde, tüm işlemler dahil sadece SUT fark ücreti ödenerek alınan tedavi hizmetlerinde; fark ücretinin tamamı ve hastanede yatılan en az 2 en fazla 10 gün ile sınırlı olmak üzere her gün için 50,00 TL üyeye ödenir. 
9.1.3- SGK ile anlaşması olup, SUT Yasal Farkı üzerinde bedelle hizmet veren hastanelerde yardım tavanı, SUT Yasal Farkıdır. Hastaneler ile yapılacak ikili anlaşmalarda Fon ödemesi SUT Yasal Farkı ile sınırlı olmak üzere öğretim üyeleri için anlaşma tavanı SUTx5 'e kadar uygulanabilir, aradaki fark hasta tarafından hastaneye ödenir ve bu tutar Fon'dan talep edilemez. 
7 / 8  
9.1.4- SGK ve Türkiye Barolar Birliği ile anlaşması olmayan hastanelerden alınan hekimlik hizmetleri için tavan 0,7 x HUV, diğer hizmetler için ise 0,5 x  HUV dir. Bu katsayılar esas olacak şekilde hesaplanan yardım, %20 katılım payı kesilerek üyeye ödenir. 
Hastaneler ile yapılacak ikili anlaşmalarda Fon ödemesi hekimlik hizmetleri için tavan 0,7 x HUV, diğer hizmetler için ise 0,5 x HUV ile sınırlı olmak üzere, öğretim  üyeleri  için anlaşma tavanı 1 x HUV 'ye kadar uygulanabilir. Ancak aradaki fark hasta tarafından hastaneye ödenir ve bu tutar Fon'dan talep edilemez. 
9.1.5- Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu,  belirlenen limitler dahilinde olmak üzere; %20 katılım payı kesilmeksizin %100 ödemeli olacak şekilde hastaneler ile ikili anlaşmalar yapabilir. 
9.1.6- Tedavi yardımlarının ödeme oranının belirlenmesinde; o tedavi işlemi için yapılan toplam harcama bedeli esas alınır.  
9.1.7- İşlem birim fiyatlarını HUV Ücret Tarifesi karşılıkları oranında uygulamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. SUT ve HUV listelerinden birinde olmayan işlemler, ameliyathane kullanım bedeli hariç faturalandırılamaz. Bu tür işlemler faturada belirtilmiş olsa dahi yardım hesaplamasında dikkate alınmaz. 
9.1.8- Yukarıda fiyatlandırma birim limitlerinden daha yüksek bir fiyatla tedavi hizmeti alınması veya işlem detaylarının yeterince belirtilmediği fatura teslimi durumlarında; faturanın dökümlü eki, yapılan tüm tıbbi/özel işlemleri gösteren epikriz veya raporlara dayanılarak aynı işlemlerin HUV ücret tarifesindeki karşılıkları toplamını geçmemek üzere “olağan dışı tedavi yardımı” yapılması hususunda karar vermeye Yönetim Kurulu yetkilidir. 
10.1- Üyelerin yararlanacağı hizmet kalitesinin arttırılmasını teminen; faturada gösterilmesi koşuluyla ve Ek-1 limitler cetvelinde belirtilen limitler üzerinden %20 katılım payı oranı uygulanmak üzere;   
Tedaviye ek yardımlar  
10.1.1- Stendler:    Her   türlü   stend   kullanımının   gerektiği   durumlarda   tipine/türüne bakılmaksızın,  
10.1.2-Hastane  Yatak:  Yatarak  yapılan  tedavilerde,  tedavi  uygulamalarına  ek  olarak; Yoğun Bakım Yatak, Hasta Yatak, Refakat Yatak  
10.1.3- Ambulans:  Üyeye  uygulanacak  tedavinin  yatarak  olması  koşuluyla  şehir  içi nakillerde ve şehir dışı nakillerde  
10.1.4-  Paket  Dışı  İşlemlerde  Tıbbi  Malzeme:  Paket  Dışı  İşlemlerde  Tıbbi  Malzeme:  Vaka başına  Ek-1  limitler  cetvelinde  belirtilen tutar kadar ödenir.  Bu limiti 3 kata kadar artırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.  
10.1.5- İşitme     Cihazı:     KBB    uzmanı     tarafından     düzenlenmiş    sağlık     raporuyla belgelenmesi durumunda, 3 yılda bir kez ve %20 katılım payı kesilerek, Ek-1 limitler cetvelinde belirlenen tutar kadar olmak üzere, fatura aslı karşılığı ödenir.  
10.1.6- Üyelere   ödenecek   tekerlekli   sandalye   bedelleri,   kalıcı   ve   tam   yürüme bozukluğunun Sağlık Kurulu Raporuyla tespiti ve Üye tarafından tekerlekli sandalye alındığının fatura ile belgelenmesi şartıyla; katılım payından muaf ve 2 yılda bir kez olmak üzere Ek-1 limitler cetvelinde belirtilen tutarla ödenir.  
8 / 8  
10.1.7-  Üye, Eş ya da bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının herhangi birinin sağlık amacıyla yapacağı şehir dışı konaklamalarda, TBB tesislerinden faydalanmaları halinde, durumun belgelenmesi koşuluyla bir refakatcisi ile birlikte, konaklama bedelleri, bir oda ve 7 gün ile sınırlı olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile SYDF tarafından karşılanabilir.  
10.1.8- Yurt dışı tedavilerde usul ve tıbbi işlem birim limitleri:  
a) Uygulanan tüm tıbbi tedavi yöntemlerine rağmen ilerlemesi durdurulamayan kanserlerde; gerekliliğini, yapılacak tedaviyi ve merkezi gösteren, ilgili uzman hekim tarafından onaylı raporla belgelenen yurt dışı tedavileri ile,  
b) Hayati önem taşıyan organ nakillerinin yurt dışında yapılması gerekliliğinin ilgili uzman hekim tarafından belgelendiği durumlarda, her iki durum önceden TBB SYDF müdürlüğüne doktor raporu ile bildirilip onay alındıktan sonra gerçekleşmesi koşulu ile yönergede belirtilen  tüm   tıbbi  işlem  ve  hizmet  birim limitleri  yönetim  kurulu  yetkisinde olmak üzere  azami 1 HUV olarak uygulanabilir.  
c) Yurt dışı tedavilerde, yapılan tedaviyi gösteren onaylı epikriz ve fiyatlandırılan her tıbbi işlemi gösteren fatura aslının (detaylı fatura olmaması halinde fatura ekinde fatura dökümünü) yukarda tarif edilen başvuru usullerine uygun olarak TBB ye iletilmesi gerekmektedir.  Ödeme  tutarının  belirlenmesinde,  belgelerinin  düzenlenme  tarihinde uygulanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz Satış Kuru karşılığı TL esas alınır.  
Yürürlük Madde 11 - Bu   Yönerge   Yönetim   Kurulunun kabulü ile yürürlüğe girer.  
Yürütme Madde 12 - Bu Yönerge hükümleri SYDF Müdürlüğü tarafından yürütülür.   

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Nisan 2024><<
Nisan 2024
 PSÇPCCP
1325262728293031
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
18293012345

20.04.2024
AV. FATMA KALSEN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.