ASLINA UYGUN RESTORE EDİLMEYEN PÜLÜMÜR HANIM KÖPRÜSÜ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK
 
 
 
 

PÜLÜMÜR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

Gönderilmek Üzere

TUNCELİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

 

22.11.2017

 

 

SAYI: 2017/177

 

MÜŞTEKİ:

TUNCELİ BAROSU BAŞKANLIĞI /

Moğultay Mah. Opr. Dr. Mehmet Kahraman Caddesi Özge Apt. Kat:2 Merkez / TUNCELİ

 

SUÇ:

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet Etmek

 

ŞİKÂYET SEBEPLERİ:

Tunceli İli Pülümür İlçesi sınırları dahilinde Pülümür Çayı üzerinde bulunan tescilli “Hanım Köprüsü” için restorasyon adı altında yürütülen çalışmalar sonucu Köprünün özgün haline aykırı bir yapı vücuda getirilmiştir.

 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri uyarınca Taşınmaz Kültür Varlığı; Arkeolojik Sit Alanı durumunda bulunan tescilli yapıların aslına uygun muhafazası zorunludur. Aksi fiiller ise cezai yaptırıma tabidir.

 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Cezalar kenar başlıklı 65. maddesinde:(Değişik: 8/10/2013-6498/3 md.) Tescil edilen sit alanları ve korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile korunma alanlarının bu Kanuna göre tebliğ veya ilan edilmiş olmasına rağmen yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya her ne suretle olursa olsun zarar görmesine kasten sebebiyet verenler ile (…) (1) izin alınmaksızın inşaî ve fiziki müdahale yapanlar veya yaptıranlar, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

 

Bu Kanuna aykırı olarak yıkma veya imar izni verenler, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır.

 

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiiller, korunması gerekli kültür ve tabiat varlığını yurt dışına kaçırmak amacıyla işlenmiş ise verilecek cezalar bir kat artırılır.

 

(Değişik dördüncü fıkra: 20/8/2016-6745/25 md.) Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların koruma alanları ve sit alanlarında, 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci maddesi kapsamına giren ruhsata tabi olmayan tadilat ve tamiratları, kültür varlıkları yönünden bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmuş yerlerde yetkili idarelerden, koruma, uygulama ve denetim büroları kurulmamış yerlerde koruma bölge kurulu müdürlüklerinden; tabiat varlıkları ve doğal sit alanları yönünden ise çevre ve şehircilik il müdürlüklerinden izin almaksızın ya da izne aykırı olarak yapanlar veya yaptıranlar, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.” hükmü bulunmaktadır.

 

Anayasa’nın 63. maddesi hükmü uyarınca da kültür ve tabiat varlıklarının korunması zorunludur.

 

Yukarıda açıklanan gerekçelerle aslına uygun restorasyon çalışması yapılmayarak tescilli yapının bozulmasına, zarar görmesine sebebiyet verenler hakkında şikâyet gereği hasıl olmuştur.

 

DELİLLER:

1.Keşif

2.Bilirkişi

3.Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kayıtları

4.Her türlü kanuni delil

 

TALEP SONUCU:

Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ile re’sen nazara alınacak sebepler gereğince şüpheli/lerin tespiti ile haklarında kamu davası açılmasını talep ederiz.

 

Saygılarımızla.

 

 

Av. BARIŞ YILDIRIM

TUNCELİ BAROSU BAŞKANI