TUNCELİ BAROSU OLARAK PÜLÜMÜR VADİSİ'NİN MİLLİ PARK OLARAK BELİRLENMESİ MAKSADIYLA BAKANLAR KURULU'NA BAŞVURU YAPILDI
 
 
 
 
 PÜLÜMÜR VADİSİ'NİN MİLLİ PARK OLARAK BELİRLENMESİ MAKSADIYLA BAKANLAR KURULUNA YAPILAN BAŞVURU METNİ AŞAĞIDADIR. 
 
 
 

TUNCELİ
BAROSU
BAŞKANLIĞI

                                                                                                                        30.06.2017


Sayı: 2017/118
Konu: Pülümür Vadisi’nin Milli Park olarak ilan edilmesi hakkında. 
                                                                 BAŞBAKANLIK MAKAMINA
                                                                  ( BAKANLAR KURULUNA )


Tunceli İli Merkez İlçesi, Nazımiye İlçesi, Pülümür İlçesi sınırları dahilinde bulunan Pülümür Vadisi Havzası’nın Milli Park olarak belirlenmesi gerekmektedir. Şöyle ki,

Milli Parklar Kanunu’nun Amaç kenar başlıklı 1. maddesinde:

“Bu Kanunun amacı, yurdumuzdaki milli ve milletlerarası düzeyde değerlere sahip milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının seçilip belirlenmesine, özellik ve karakterleri bozulmadan korunmasına, geliştirilmesine ve yönetilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.”
 

Milli Parklar Kanunu’nun Tanımlar kenar başlıklı 2. maddesinde:

“Bu Kanunda yer alan;

a) Milli park; bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerleri ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarına sahip tabiat parçalarını.

b) Tabiat parkları; bitki örtüsü ve yaban hayatı özelliğine sahip, manzara bütünlüğü içinde halkın dinlenme ve eğlenmesine uygun tabiat parçalarını,

c) Tabiat anıtı; tabiat ve tabiat olaylarının meydana getirdiği özelliklere ve bilimsel değere sahip ve milli park esasları dahilinde korunan tabiat parçalarını,

d) Tabiatı koruma alanı; bilim ve eğitim bakımından önem taşıyan nadir, tehlikeye maruz veya kaybolmaya yüz tutmuş ekosistemler, türler ve tabii olayların meydana getirdiği seçkin örnekleri ihtiva eden ve mutlak korunması gerekli olup sadece bilim ve eğitim amaçlarıyla kullanılmak üzere ayrılmış tabiat parçalarını,

İfade eder.” hükmü bulunmaktadır.
 

Milli Parklar Kanunu’nun Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanlarının belirlenmesi kenar başlıklı 3. maddesinde:
“(Değişik: 8/8/2011-KHK-648/ 33 md.) Orman ve Su İşleri Bakanlığınca millî park karakterine sahip olduğu tespit edilen alanlar, Millî Savunma Bakanlığının olumlu görüşü, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlıkların görüşü de alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile millî park olarak belirlenir.

Orman ve orman rejimine tabi yerlerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanları Orman ve Su İşleri Bakanının onayı ile belirlenir.

Orman ve orman rejimi dışında kalan yerlerde tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı belirlenmesine veya Orman ve Su İşleri Bakanlığınca belirlenmiş olanların işlemlerinin tamamlanması için gerekli yerlerin orman rejimine alınmasına ilgili bakanlıkların görüşü alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca karar verilir ve bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tescil edilir.” hükmü bulunmaktadır.

Tunceli İli Merkez İlçesi, Nazımiye İlçesi, Pülümür ilçesi sınırları dahilinde bulunan Pülümür Vadisi Havzası bilimsel ve estetik bakımından, milli ve milletlerarası ender bulunan tabii ve kültürel kaynak değerlerini barındırdığı gibi ile koruma, dinlenme ve turizm alanlarını da içermektedir. Zira:
Pülümür Vadisi, başta Pülümür Çayı olmak üzere Haskar Deresi, Hakis Deresi gibi önemli kaynak değerlerine sahiptir.

Bölge Munzur Dağları silsilesi içerisinde bulunan Bağır Dağı’ndan başlayarak önemli ekosistemleri barındırmaktadır. Bu ekosistemler akarsu ekosistemi, orman ekosistemi, mera ekosistemi, step ekosistemi, kaya ekosistemi olarak belirtilebilir. Bölgede ekosistem çeşitliliği sebebiyle endemizm oranı son derece yüksektir.

Bölgede, Avrupanın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ne (BERN SÖZLEŞMESİ) göre kesin koruma altında olan flora ve fauna türleri ve habitatları bulunmaktadır. 
 
Belirtmek gerekir ki ülkemizde neslinin tükendiği sanılan Anadolu Parsı’nın bölgede yaşadığına dair bilimsel işaretler bulunmaktadır.

Pülümür Vadisi sınırları dahilinde Alacık Köyü Karagöl Mezrası mevkiinde Muhafaza Ormanı olarak tefrik edilen Ağaç Kümeleri de bulunmaktadır.
Yörede Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme hükümlerine göre korunması gereken sahalar bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunmasına Dair Sözleşme hükümleri uyarınca da korunması gereken kültürel pratiklerin ifa edildiği alanlar da yörede mevcuttur.

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi hükümleri uyarınca da havzanın peyzajının korunması gerekmektedir.

Pülümür Vadisi Havzası bir bütün olarak ilginç özelliklere ve güzelliklere sahip olup topoğrafya ve silüet açısından eşsizdir.

Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve re’sen nazara alınacak sebeplerle Pülümür Vadisi Havzası’nın Milli Park olarak belirlenmesi için; BAKANLAR KURULU’NCA gerekli işlemler icra edilerek karar alınmasını Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95. maddeleri ile Anayasanın 63. maddesi hükümleri çerçevesinde arz ve talep ederiz.Saygılarımızla.Av. Barış YILDIRIM
Tunceli Barosu Başkanı

Adres:Moğultay Mah. Mehmet Kahraman Cad. Özge Apt. Kat : 2 TUNCELİ Tel – Fax : (0 428) 212 27 44 - 213 16 23 www.tuncelibarosu.org.tr tunceli@tuncelibarosu.org.tr