HMK ile ilgili ücret ve avans tarifeleri yayınlandı
Tarih: 17.10.2011 23:00:00| Okunma Sayısı: 1992

30 Eylül 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28070

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HAKEM ÜCRET TARİFESİ

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tahkim yoluyla görülen dava ve işlerde, taraflarla hakem veya hakem kurulları arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya varılamaması veya tahkim anlaşmasında bir hüküm bulunmaması ya da taraflarca bu konuda yerleşmiş kurallara veya kurumsal tahkim kurallarına yollama yapılmaması hallerinde hakem veya hakem kuruluna ödenecek ücretin miktarı ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 440 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Hakem ücretinin kapsadığı işler

             MADDE 3 (1) Tarifede yazılı hakem ücreti, tahkim davasının açıldığı tarihten itibaren nihaî hakem kararı verilinceye kadar yapılan dava ile ilgili iş ve işlemlerin karşılığıdır.

             (2) Hakem kararının düzeltilmesi, yorumlanması veya tamamlanması halleri ek ücreti gerektirmez.

             Başkanın ücreti

             MADDE 4 (1) Başkanın ücreti, hakemlerden her birine ödenecek hakem ücretinin yüzde on fazlası olarak hesaplanır.

             Ücretin kısmen hak edilmesi ve ücret ödenmeyecek haller

             MADDE 5 (1) Hakemlerden birinin veya hakem kurulunun görevinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 435 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazılı sebeplerden biriyle sona ermesi halinde, ücret tablosunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir.

             Davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh halinde ücret

             MADDE 6 (1) Anlaşmazlığın, davanın geri alınması, konusuz kalması, feragat, kabul veya sulh nedeniyle, hakem veya hakem kurulunca taraflara delillerin sunulması hususunda süre verilmesinden önce sona ermesi halinde ücret tablosunda belirlenen ücretin yarısına, süre verilmesinden sonra sona ermesi halinde ise tabloda belirlenen ücretin tamamına hükmolunur.

             Kısmî kararda ücret

             MADDE 7 (1) Hakem veya hakem kurulunca kısmî karar verilmesi halinde ücret, kısmî karar konusu uyuşmazlığın değerine göre belirlenir.

             (2) Kısmî kararın, nihaî karar olarak verilmesi halinde ücret tablosunda yazılı ücretin tamamına hükmedilir.

             İptal davası sonucunda hakemin davaya yeniden bakması

             MADDE 8 (1) Hukuk Muhakemeleri Kanununun 439 uncu maddesinin yedinci fıkrası uyarınca tarafların eski hakemlerden birini yeniden tayin etmeleri durumunda ücret tablosunda yazılı ücretin yarısına hükmedilir.

             Ücretin hak edilme zamanı

             MADDE 9 (1) Hakem ücreti, tahkim yargılamasının sona ermesi ile hak edilir.

             Ücretin paylaşımı

             MADDE 10 (1) Ücret tablosuna göre belirlenecek ücret, Tarifenin 24 üncü maddesi hükmü de gözetilmek suretiyle hakemler arasında paylaştırılır.

             Uygulanacak tarife

             MADDE 11 (1) Hakem ücretinin tayininde hüküm verildiği tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

             Ücret tablosu

             MADDE 12 (1) Bu Tarifeye göre verilecek ücretler aşağıdaki ücret tablosuna göre hesaplanır.

 

 

ANLAŞMAZLIK KONUSU DEĞER

ÜCRET

TEK HAKEM

3 VEYA DAHA FAZLA SAYIDA HAKEM

İlk gelen 500.000,00 TL için

%  5

%  8

Sonra gelen 500.000,00 TL için

% 4

% 7

Sonra gelen 1.000.000,00 TL için

% 3

% 6

Sonra gelen 3.000.000,00 TL için

% 2

% 4

Sonra gelen 5.000.000,00 TL için

% 1

% 2

10.000.000,00 TL’den yukarısı için

% 0,1

% 0,2

 

             Yürürlük

             MADDE 13 (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

30 Eylül 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28070

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU TANIK ÜCRET TARİFESİ

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 (1) Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince tanığa ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 265 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

             Ücret

             MADDE 3 (1) Tanığa, tanıklık nedeniyle kaybettiği zamanla orantılı olarak 15,00 ilâ 30,00 TL arasında ücret ödenir.

             Giderler

             MADDE 4 (1) Tanık, hazır olabilmek için seyahat etmek zorunda kalmışsa yol giderleriyle tanıklığa çağrıldığı yerdeki konaklama ve beslenme giderleri de karşılanır.

             Muafiyet

             MADDE 5 (1) Tanığa bu Tarifeye göre ödenmesi gereken ücret ve giderler hiçbir vergi, resim ve harca tabi değildir.

             Yürürlük

             MADDE 6 (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Eylül 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28070

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

             Amaç ve kapsam

             MADDE 1 (1) Bu Tarifenin amacı, Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

             Dayanak

             MADDE 2 (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 283 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Bilirkişi ücreti

             MADDE  3(1) Bilirkişi ücreti, bilirkişiye sarf etmiş olduğu emek ve mesaisi karşılığı ödenen ücrettir.

             Giderler

             MADDE 4 (1) Bilirkişiye inceleme, ulaşım, konaklama ve diğer giderleri de ödenir.

             Bilirkişi ücretleri

             MADDE 5 (1) Bu Tarifeye göre verilecek bilirkişi ücretleri aşağıda gösterilmiştir.

 

a) Sulh hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 

150,00 TL.

b) İcra hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için 

150,00 TL

c) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

250,00 TL

ç) Aile mahkemelerinde görülen dava ve işler için

200,00 TL

d) İş mahkemelerinde görülen dava ve işler için

200,00 TL

e) Kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için

200,00 TL

f) Tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için

150,00 TL

g) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için

300,00 TL

h) Asliye ticaret ve denizcilik ihtisas mahkemelerinde görülen dava ve işler için

300,00 TL.

 

             (2) Dava, mahkemece hangi sıfatla görülüyorsa bilirkişi ücreti de buna göre belirlenir.

             Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde ücret

             MADDE 6 (1) Bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde, görülmekte olan davanın türüne göre ait olduğu mahkemeye ait bilirkişi ücreti ödenir.

             Tarifede belirtilen ücretlerin azaltılması ve artırılması

             MADDE 7 (1) Hâkim, işin mahiyetine göre bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerini artırabilir ve indirebilir.

             Seri dosyalarda bilirkişi ücreti

             MADDE 8 (1) Ayrı bir inceleme ve araştırmayı gerektirmeyen seri dosyalarda bu Tarifede yazılı bilirkişi ücretlerinde indirim yapılır.

             Ücretin ödenmesi

             MADDE 9 (1) Yazı işleri müdürü veya görevli personel tarafından bilirkişi ücretinden gerekli vergiler kesildikten sonra kalanı bilirkişiye ödenir.

             Uygulanacak tarife

             MADDE 10 (1) Bilirkişi ücretinin tayininde mahkemece görevlendirmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan tarife esas alınır.

             Yürürlük

             MADDE 11 (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Eylül 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28070

TEBLİĞ

Adalet Bakanlığından:

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU GİDER AVANSI TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tarife, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Gider avansı

MADDE 3 (1) Davacı, bu Tarifede gösterilen gider avansını dava açarken mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Gider avansı her türlü tebligat ve posta ücretleri, keşif giderleri, bilirkişi ve tanık ücretleri gibi giderleri kapsar.

Gider avansı miktarı

MADDE 4 (1) Davacı,

a) Taraf sayısının beş katı tutarında tebligat gideri,

b) Dava dilekçesinde tanık deliline dayanılmış ve tanık sayısı belirlenmiş ise tanık sayısınca tanık asgari ücreti ve tebligat gideri; tanık sayısı belirtilmemiş ise en az üç tanık asgari ücreti ve tebligat gideri,

c) Dava dilekçesinde keşif deliline dayanılmış ise keşif harcı avansı ile birlikte 75 TL. ulaşım gideri,

ç) Dava dilekçesinde bilirkişi deliline dayanılmış ise Bilirkişi Ücret Tarifesinde davanın açıldığı mahkeme için öngörülen bilirkişi ücreti,

d) Diğer iş ve işlemler için 50 TL,

toplamını avans olarak öder.

Gider avansının iadesi

MADDE 5 (1) Gider avansının kullanılmayan kısmı hükmün kesinleşmesinden sonra davacıya iade edilir. Davacı tarafından hesap numarası bildirilmiş ise iade elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılır. Hesap numarası bildirilmemiş ise masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri vasıtasıyla adreste ödemeli olarak gönderilir.

(2) Geçici hukuki koruma talebi için alınan gider avansının kullanılmayan kısmı verilen karardan sonra talep üzerine iade edilir.

Zaman bakımından uygulama

MADDE 6 (1) Bu Tarifenin yürürlüğe girmesinden önce açılmış olan davalarda, tamamlanmış işlemleri etkilememek kaydıyla, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 120 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre gider avansı ikmal ettirilir.

Yürürlük

MADDE 7 (1) Bu Tarife 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

 

ETKİNLİK TAKVİMİ

Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<Şubat 2019><<
Şubat 2019
 PSÇPCCP
528293031123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728123
1045678910

22.02.2019
AV. KENAN ÇETİN
BARO BAŞKANI

BARO LEVHASI


© Web sitesi hizmeti Türkiye Barolar Birliği tarafından verilmektedir.